Дискретна оптимизация на инвестиционни стратегии за създаване на трюферия

Докторант РАДКА НЕНОВА
СА “Д. А. Ценов” - Свищов

Резюме: Вземането на решение за инвестиране винаги е съпроводено от процес на търсене на оптимален вариант. Изборът на стратегия се влияе от множество фактори, а цялостното им обхващане е трудно постижимо. В подобна ситуация е възможно прилагането на дискретна оптимизация. До оптималното решение се достига чрез процедура, която има следната последователност - дефиниране на различни инвестиционни възможности, определяне на критериите за оптимизация, оптимизиране на всяка възможност по отделните критерии и при различни изходни параметри, сравняване на получените резултати. Критериите, използвани в изследването, са показателите за обща и годишна ефективност на инвестицията, защото резултатите от тях могат да бъдат сравнени с универсални измерители. Извършено е практическо приложение на предложения метод за оптимизация на примера за създаване на трюферия.
Ключови думи: дискретна оптимизация, инвестиционна стратегия, обща ефективност, годишна ефективност, трюферия.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Discrete Optimization of Investment Strategies for Truffle Farm Creating

R. Nenova
D. Tsenov Academy of Economics - Svishtov

(Summary)
Investment decision-making always is accompanied by the search process of the optimum. The choice of right strategy is impacted by many factors, while the overall consideration of all of them is difficult. In this case we can apply discrete optimization. The optimum is result of procedure that includes - definition of investment possibilities, set up of the optimization criteria, optimization of each possibility for different criteria taking into account the various initial parameters, comparison of receiving edresults. The criteria used in the study are the indicators of gross and annual efficiency of investment and the results of them may be compared with standard indicators. We apply this approach to the truffle farm creating.
Key words: discrete optimization, investment strategy, general efficiency, annual effeciency, truffle farm.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 12.01.2007 г.