Тютюневият пазар и възможностите за алтернативна заетост на населението в тютюневите райони

Ст.н.с. д-р Янка Славова, Ст.н.с. д-р Мария Атанасова
Институт по аграрна икономика - София
Ст.н.с. I ст. д-р Бистра Атанасова
РЦНПО, Негован - София
Ст.н.с. д-р Цонка Оджакова
РЦНПО - Смолян

Резюме: В статията се анализират предизвикателствата в развитието на тютюневия пазар и се разкриват възможностите за осигуряване на алтернативна заетост на населението в тютюневите региони.Настъпилите глобални промени в световния тютюнев пазар предизвикани от борбата против тютюнопушенето, намалената квота от ЕС, поставят производителите на ориенталски тютюн в много тежка ситуация. Тютюнът се отглежда в повече от една трета от административните области на страната и около 65% от производството му е съсредоточено в районите на Благоевград и Кърджали. Проблемът с осигуряването на заетост и поминък на населението в тези райони има демографско, икономическо и социално значение. Възможностите за осигуряване на алтернативна заетост на активното население в тютюнопроизводителните райони се търсят в следните направления: възстановяване и разширяване на традиционни култури и производства, за които има пазарно търсене; увеличаване броя на местните породи животни като Българско Родопско говедо и овцете от Цигайската и Каракачанската порода, които са с високи биологични и стопански качества; стимулиране на по-слабо застъпени нови култури и производства - цветя и декоративни храсти, етерично-маслени култури и билки; създаване на нови стопански дейности - аграрен туризъм, пчеларство, бубарство; култивиране и разширяване на оригинални, специфични за районите производства.
Възможностите за осигуряване на алтернативна заетост на населението в тютюневите райони са ограничени от почвено-климатичните условия, които не позволяват отглеждането и развитието на голям набор от високоефективни култури, недостига на инвестиции за утвърждаване и развитие на нови производства.
Максималното използване на финансови средства от различните фондове на ЕС, предназначени за подкрепа на устойчивото използване на земеделските земи, за подобряване на социалната и икономическата структура и инфраструктурата в отдалечените селски райони, изправени пред проблема на обезлюдяване, могат да компенсират част от доходите на населението в тютюневите региони.
Ключови думи: ориенталски тютюн, традиционни култури, алтернативна заетост, аграрен и селски туризъм.

Tobacco Market and Opportunities of Alternative Employment of the Population in Tobacco Growing Regions

Прочетете цялата статия - PDF файл

Y. Slavova, M. Atanasova
Institute of Agricultural Economics - Sofia
B. Atanasova
Regional Centre for Scientific and Applied Service, Negovan - Sofia
Tz. ODZHAKOVA
Regional Centre for Scientific and Applied Service - Smolyan

(Summary)
There are analyzed in this article the challenges of the tobacco market development and are reveal the opptunities of ashuaring alternative employment of the population in the regions of tobacco productions.
The global ganges in the world tobacco market caused by the fite agains smoking the diminished quartos of the EU leads to very heavy positions regarding the tobacco producers.
Tobacco Cultivation concurs more than one third of the administrated districts of Bulgaria while 65% of the production belongs to Blagoevgrad and Cardjali. The problem of employment and living of the population of these districts is of demography economics and social meaning. The opportunities for alternative employment of the active population in tobacco growing region could be seeker following directions: restoration and productions whit market demands; increasing number of local race animals as Bulgarian rodep kettle and sheeps of Tziagaiska and Karakachanska races being of high biological and economic quality; stimulation of new underdeveloped productions - flowers and shrubs either oil crops and herbs. Creation new economics activities- agricultural tourism, apiculture, development and extending of specific of the regions productions, ect.
The opportunities for alternative employment of the population in tobacco regions are limited by the soil and climatic conditions being obstacle for cultivation of large number of high efficient crops for establishment and development of new productions.
The maximal use of financed means of the different EU funds, assigner for helping for the sustainable use of the agricultural land, for improving the social and economic structure and infrastructure of rural areas, faced the problem of depopulation, are in position to companied the income of the population in tobacco growing regions.
Key words: oriental tobacco, traditional crops, alternative employment, agricultural and rural tourism

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.02.2007 г.