Клъстерен анализ на турските търговски банки по основни фактори

И. Акxисар, Д. Илдиртан
Университет Мармара ­ Истанбул, Турция

Резюме: Изследва се банковата криза през периода 1996­2000 г. При оценката на дейността на обществените и частните банки се използва клъстерният анализ при 26 банкови коефициента. Целта е да се определи кои от тях се формират от фактори, явяващи се в най-добрите клъстери.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Clustering Turkish Commercial Banks According to Factor Analysis

Ilyas Akhisar, Dina Cakmur Yildirtan
Marmara University ­ Istanbul, Turkey

(Summary)
Paper examine the banking crises which revealed during the 1996­2000 period. For evaluating the performance of the public and private owned banks, clustering analysis has been applied by using 26 banking ratios. It in order to determine which ratios are formed by the factors occurred in the best clusters.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 20.09.2006 г.