Изследване на ограничаването на достъпа до банков кредит на земеделските производители

Докторант Димитрина Дохчева
Тракийски университет ­ Стара Загора

Резюме: Целта на настоящата статия е да се изследва явлението ограничаване на достъпа на земеделските производители до банков кредит. За нейното постигане са формулирани следните задачи: - изследване наличието на ограничен достъп до кредитния пазар на земеделските производители от страна на търговските банки; - установяване на факторите, които имат за резултат повишаване на търсенето на кредит в по-голяма степен от неговото предлагане; и установяване на факторите, които водят до повишаване на предлагането на кредит в по-голяма степен от неговото търсене.
Емпиричното изследване обхваща територията на Южен Централен район за периода септември­декември 2006 г., в който бяха анкетирани 108 земеделски производители, независимо от тяхната форма на организация или вид на дейността.
Приложен е моделът Prоbit за установяване на вероятността за увеличаване на предлагането на банков кредит за земеделските производители в зависимост от някои фактори, които повлияват тяхната кредитоспособност. Въз онова на направения анализ можем да посочим, че търговските банки ограничават достъпа до кредит на голяма част от земеделските производители, обект на изследването. Притежаваните активи и наличието на получени кредити/субсидии от ДФ “Земеделие” повлияват положително предлагането на банков кредит и подпомагат достъпа до банков кредит на земеделските производители. Докато увеличаването на натрупания опит в земеделската дейност и величината на рентабилността водят до повишено търсене на кредит от земеделските производители, но не повлияват предлагането от страна на търговските банки. С увеличаване на възрастта също се намалява вероятността да бъде получен банков кредит.
Ключови думи: достъп до кредит, търсене на кредити, рентабилност

Прочетете цялата статия - PDF файл

Study on Limitation of the Access to Bank Credit for Agriculture Producers

D. Dohcheva
Trakia University ­ St. Zagora

(Summary)
The paper aims to present an empirically investigation on the access of Bulgarian farmers to credit markets in terms of bank credit. In order to fulfill that there are set the following objectives: (1) to study if farmers are constrained on credit markets; (2) to analyze determinants of credit access resulting in better credit access and (3) to determine factor resulting in restricted credit access.
The empirical study was conducted on the territory of Southern-Central Region of Bulgaria in September-December, 2006. The survey is based on a random sample of farms and finally consists of 108 farmers, interviewed independently about their form of organization and main activity.
The econometric analysis is based on Probity model tests of the probability level of being creditized on agricultural credit markets, mainly using some factor related to farmers' creditability bank credits. The results shows that the share of rationed farmers is significant. Major determinants of access to credit are the value of assets and access to state loans or subsidy. Both increase the probability of having better access to bank credit for farmers. However, the more are years farming and the higher is rate of profit the less is the probability commercial banks to supply credit to farmer. Therefore, the latter seems to restrict farmers' access to bank credit.
Key words: access to credit, credits demand, returnability.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.02.2007 г.