Състояние и перспективи на застрахователния пазар в земеделието

Ст.н.с. д-р Димитър Николов
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Застраховането в земеделието датира от първите години след Освобождението. Още през 1885 г. Народното събрание приема Закон за задължителното застраховане на земеделските култури от “градобитнина”. Целта на статията е да се анализира пазара на земеделските застраховки, неговото развитие, състояние и перспективи. В статията се проследяват освен историческите моменти в селскостопанското застраховане и промените, настъпили на този пазар след прехода към пазарна икономика. В резултат от извършения анализ се предлагат и някои варианти за формирането на подходяща пазарна политика в изследвания сектор.
Ключови думи: земеделски застраховки, застрахователна политика, риск в земеделието.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Condition and Perspective of the Insurance Market in Agriculture

D. Nikolov
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The Insurance in agriculture dates back to the fist years after the Bulgarian Liberatin. Yet in 1885 the Bulgarian parlament approved Law of Obligatory insurance of agricultural crops against damage by hail. The aim of the article is the insurance market, its state development and perspective and the changes occurred there after the transition to market economy to be analysed. As a result of the analyses of this sector there are presented several version of suitable market policy.
Key words: agricultural insurance, insurance policy, risk in agriculture.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 21.05.2007 г.