Състояние, проблеми и възможности пред поливното земеделие след присъединяването на България към Европейския съюз

Ст.н.с. д-р Виолина Хаджиева
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Целта на статията е да се анализират състоянието и проблемите на поливното земеделие и да се очертаят възможностите за неговото развитие след присъединяването на България към Европейския съюз.
Към 2000 г. в страната годните за напояване площи са 537 558 ha, а полятите достигат не повече от 10% от тях. Отказът от напояването се обяснява с различни причини: промяна в структурата на земеделските култури където преобладават сухоустойчиви култури като пшеница, ечемик, слънчоглед и силно редуциране на площите на по-влаголюбивите култури като зеленчуци, ориз, царевица, люцерна, овощни насаждения; финансова неустойчивост на земеделските стопанства, които не разполагат с финансов ресурс поради което не прилагат напояване, торене и др. агротехнически мероприятия; поскъпване на цената на водата; бавно изграждане на сдруженията за напояване; технически и технологични проблеми на хидромелиоративната инфраструктура и пр.
С присъединяването на страната ни към ЕС развитието на поливното земеделие ще зависи от Общата селскостопанска политика. Макар, че тя не предвижда преки стимули за него, тя и не противоречи на неговото прилагане доколкото цели повишаване на доходите на земеделските стопани и устойчиво развитие на селските райони. Освен това с прилагането на Общата селскостопанска политика и навлизането на българските земеделски стоки на единния европейски пазар, както и субсидирането на енергийните култури, се очаква да се преструктурират земеделските култури като се разширят площите на царевицата, зеленчуците, ягодоплодните култури, овощните насаждения, които при добре организирано производство могат да бъдат конкурентноспособни и по този начин се разкриват нови възможности пред напояването. Изследванията показват, че водните запаси на страната позволяват това. По-сложно ще се реши въпросът с поддържането на хидромелиоративната инфраструктура в добро технологично и техническо състояние, което изисква значителни капитали, а те в сектора все още са недостатъчни. Независимо от това, там където напояването е ефективно и осигурява конкурентноспособност на земеделските продукти то ще се прилага и разширява.
Ключови думи: поливно земеделие, сдружения за напояване, Обща селскостопанска политика.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Condition, Problems and Opportunitjes of Irrigated Agriculture after Bulgarians Accession to the European Union

V. HADJIEVA
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The aim of the article is to analyze the condition and problems of the irrigated agriculture and to frame its opportunity after the Bulgarian accession to the EU to be develop.
Suitable for irrigation areas achieve 537,558 ha that the watering on are not more that 10%. The back of irrigation is to many reasons: changing in crops structure and prevailing of grout resistant plants as wheat, barley and sunflower, corresponded diminishing of the plants as rise, maize, alfalfa, fruits, financial instability of the agricultural farms lacking resources assuring the watering, fertilizing, etc. agricultural measures; price increment of the water, slow organization of cooperation, technical and technologic problems of the irrigation infrastructure, etc.
The accession of Bulgaria to the European Union makes our irrigation system dependent of the common Agric. Policy. It is neglecting direct stimulus output being obstacle for developing the system as far as its aim is the income increasing of the agricultural farms and sustainable development of the agricultural region. Besides it is previewed restructuring of the agricultural area and the of maize, vegetables strawberry, orchard to be enlarged which could be application of the Common Ag. Policy and the presence of Bulgarian agricultural commodities on the common European market and subsiding of the energetic crops as well. This is the way new opportunities of the irrigation to be created. The studies indicate that the water resource is able this. More complicated is the issue about maintenance of the irrigation system as far as the good technical and technological condition needs significant investment, still lacking in the sector. In spite of these in areas of efficient watering assuring competitiveness of the agricultural produce, it will be further applied and enlarged.
Key words: irrigated agricultural, irrigation cooperations, common Agr. Policy.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.02.2007 г.