Икономика на транзакционните разходи в съвременното развитие на кооперациите

Н.с. д-р Божидар Иванов
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Анализът на кооперациите от гледна точка на теорията на транзакционните разходи показва, че кооперациите са организационна и управленска структура, която независимо че възниква като социална организация за взаимопомощ, успява да се развива и да се възползва от икономиите на мащаба в тяхното производство. В същото време предоставя възможност за спестяване на транзакционни разходи, имайки предвид особеностите на транзакциите ­ специфичност на активите, неопределеност и поведенческите характеристики ­ опортюнизъм и ограничена рационалност. От еволюционна гледна точка, много от изследователите посочват, че кооперативната форма има синусуидално развитие с “връх и дъно”, като достига своя зенит по време на криза, след което изиграва своята роля и останалите участници адаптират своето поведение към икономическите условия и коригиират своето опортюнистично поведение. От направения анализ на двете най-масови организационни кооперативни структури у нас, а именно земеделските и потребителските кооперации става ясно, че транзакционните разходи са високи и много често идеята на кооперирането се компрометира от опортюнистичното поведение и “безплатната езда” на кооперативните управи. Въпреки теоретичните предимства, които кооперацията притежава за съкращаване на транзакционните разходи, за набавяне на ресурс, намиране на пазари и защита на договорните споразумения с насрещните партньори, те остават значително неусвоени и биват доминирани от високите вътрешни транзакционни разходи, които се наблюдават при функционирането на подобни структури.
Ключови думи: кооперации, транзакционни разходи, опортюнизъм, “безплатна езда”, институции, договорни споразумения, икономически теории

Прочетете цялата статия - PDF файл

Economics of Transaction Costs in Contemporary Development of Cooperatives

B. Ivanov
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The analysis of cooperatives through the prism of transaction costs theory shows that cooperatives are organizational and governance structures, which apart from the fact that have emerged as social organizations for mutual assistance, have managed to develop and to benefit from the economy to scale in the production. This legal form exploits the opportunity to save the transaction costs, having in mind the features of transactions ­ asset specificity, uncertainty, behavior characteristics ­ opportunism and bounded rationality. From the evolutional point of view, many of researchers assert that cooperative form has a sinuous development characterized with “climax and bottom” and it attains its top and maturity in the time of crisis, afterwards, it gradually goes down and the rest part of economic agents adapt their behavior to the economic conditions and remedy their opportunistic actions. As a result of the executed analysis for both the most widespread cooperative forms, i.e. production and commercial ones, it can be concluded that the transaction costs are high and very often the idea for cooperation is aggrieved by opportunistic behavior and “free-rider” actions of cooperative management. Although theoretical advantages, which a cooperative possesses to curt the transaction costs, for fund generating, market providing and implementation of contract agreements with other partners, these advantages remain unutilized and are overrun by high internal transaction costs, accompanying the running process of such structures.
Key words: cooperatives, transaction, costs, opportunism, free riders, institutions, contract agreements, economic theories.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 9.03.2007 г.