Социално-демографска структура на населението и трудовите ресурси във фамилните стопанства на Полша

Д-р инж. БОЖЕНА КАРВАТ - ВОЖНИАК, Инж. маг. ПАВЕЛ ХМЕЛИНСКИ
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Представените в настоящата статия заключения са резултат от изследване, построено върху различни източници на данни. Основен емпиричен материал са данните от специални наблюдения, провеждани редовно, главно през 2000-2005 г. от Института по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост - Национален изследователски институт. Изследването включва селски стопанства с повече от един хектар селскостопанска земя на разположение на лицата, населяващи 76 села на територията на Полша. Местата са подбрани нарочно като размерът на анлизираните ферми е пропорционален на фактическата структура на площите на регионите в Полша. Наблюдаваните единици възлизат на една петстотна от фактическия брой на семейните ферми, които през 2000 г. възлизат на 3927, а през 2005 г. - на 3705.
Анализът показва, че фермерското население продължава да спада числено главно във връзка с промените в броя на стопанствата. Демографската сруктура на това население, както и на фермерските управители, е все още благоприятна.
Същевременно, равнището на образованието на лицата от фермерските семейства нараства, макар все още да остава твърде ниско в сравнение с това на градското население.
Промените във възможностите за работа във връзка с миграцията, както и в търговската активност на стопанствата и подобренията в техниката и оборудването, нямат съществено влияние върху положението на семейните ферми от гледище на използването на труда. Макар че използаните трудови ресурси спадат постепенно през 2000-2005, съвкупността от излишна работна ръка в селското стопанство продължава да бъде значителна. Скрито безработните в семейните ферми към средата на 2005 г. възлизат на 500 хиляди.
Главната форма на заетите във фермите работници отвън се представя от надничари, които са ниско платени от други работодатели. През 2005 г. делът на постоянно наетите от вън в селскостопанското производство на всички стопанства слабо превишава 1% при средно 1,5 лица.
Общото заключение е, че възможностите за заетост в семейните ферми играе малка роля за намаляване на дисбаланса на селския пазар на труда.
Селскостопанските и други дейности на семейните ферми осигуряват постоянна заетост за около 140 хиляди несемейни, външни работници. По-голямата част (79%) от тях участват във фермерски бизнес извън селскостопанските дейности. Същевременно, следва да се прибавят и участващите в семейното фермерство сезонни и временно наети работници.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Socio-Demographic Structure of the Population and Labour in Family Farms in Poland

B. KARWAT-WOZHNIAK, P. CHMELINSKI
Institute of Agricultural and Food Economics-National Research Institute - Warszawa, Poland

(Summary)
Research findings presented in this paper are based on various source data available, the main empirical material being the findings from field surveys conducted regularly by the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IERiGZ-PIB), mostly from the 2000 and 2005 studies. The survey covered all agricultural holdings of more than 1 ha of agri-cultural land at the disposal of natural persons, located in 76 villages across Poland. Those locations were deliberately selected to make the size of the ana-lysed farms proportional to the actual area structure in Poland. The surveyed units accounted for some 1/500 of the actual number of family farms, and in the 2000 and 2005 surveys their number was 3,927 and 3,705 respectively.
The analysis suggests that the farming population continues to decrease, which is related to changes in the number of agricultural holdings. The demographic structure of the farming population and of farm managers is still favourable. At the same time, the educational level of farming family members has been improving, although it continues to be rather low compared to that of the urban population.
Changes in opportunities for job migration and in commercial activities of agricultural holdings, as well as the improvement in agricultural machinery and equipment had no major effect on the situation of family farms in terms of labour utilisation. Although the scale of unutilised labour resources fell in 2000-2005, the group of persons considered redundant on the farm continues to be significant. This population determines hidden unemployment in family farming, estimated at some 500,000 in mid-2005.
The main form of non-family labour employment was hiring day-workers, whereas permanent paid employees were marginal. In 2005, the share of agricultural holdings with permanent non-family labour engaged in agricultural production was slightly over 1%, with average employment of 1.5 persons.
Generally, it may be concluded that employment opportunities on family farms play a minor role in reducing the imbalance in the rural labour market. Farming families' agricultural and non-agricultural activities combined provided permanent employment for some 140,000 non-family persons. In this group, a vast majority (79%) of jobs were created in farmers' businesses involved in non-farming activities. At the same time, it should be added that family farming generated approximately 500,000 seasonal and casual jobs.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.04.2007 г.