Доходност на селското стопанство в първите години след присъединяването на Полша към ЕС

Д-р ЗБИГНЕВ ФЛОРИАНЧИК
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Селскостопанският сектор играе значително по-голяма роля в икономиката на Полша в сравнение със средното й равнище в Европейския съюз. Въпреки това, то не може да се характеризира като икономически ефективно, докато не е във възможност да осигури задоволителен доход на фермерите. Затова тук подчертаваме необходимостта от неговите структурни промени. Присъединяването към ЕС предизвика важни промени във вида и мащаба на мерките, подкрепящи селскостопанските доходи. Позицията беше, че бързото нарастване на фермерските доходи може да затрудни желаното развитие. Решено бе, че директните плащания на фермерите в Полша постепенно ще се увеличават през преходния период.
В настоящата статия е направен анализ на изменението на дохода след присъединяването към ЕС. Специално внимание е отделено на ролята на преките плащания. Посочено е, че изключително високото равнище на заетост в селското стопанство на Полша води до ниски доходи. Следователно, стои под въпрос това дали нарастването на ефективността на селскостопанския сектор има отрицателно влияние върху структурните промени.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Profitability of Polish Agriculture after Accession to the EU

Z. FLORIANCZYK
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute - Warszaw, Poland

(Summary)
Agricultural sector plays significantly more important role in Polish economy in comparison with EU average. However can be characterized as economically inefficient while not able to provide satisfactory incomes for farmers. Therefore the need for structural changes is stressed. Accession to the EU made an important changes of variety and scale of measures that support incomes in agriculture. The opinion was that the rapid increase of farmers incomes could freeze desired development. Finally it was decided that direct payments for Polish farmers would gradually amplify during transition period. In the article analysis of income development after accession to the EU is presented. Special attention is paid to the role of direct payments. It is shown that drastically high level of employment in Polish agriculture causes low incomes. Therefore it is questionable that increase of agriculture sector profitability has a negative impact on structural changes.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.04.2007 г.