Развитие на предприемачеството в селските райони в първите години след присъединяването на Полша към Европейския съюз

Д-р инж. ПАВЕЛ ХМЕЛИНСКИ, д-р инж. АГНЕШКА ОТЛОВСКА
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост ­ Национален изследователски институт ­ Варшава, Полша

Резюме: Развитето на селското предприемачество е присъщо на многофункционалното селско развитие, средство за превръщането на полските селски райони в по-привлекателни места за пребиваване и работа. Във връзка с така отбелязаната важност, Департаментът по социална и регионална политика към Института по икономика на селското стопанство и хранителната прмишленост проведе изследване върху 76 специално избрани села в Полша, чиито социално-икономически характеристики са представителни за селските райони в цялата страна.
Първоначалната цел на изследването беше да се установи мащабът на неселскостопанските икономически дейности в селските райони, като се опишат лицата, въведени в тези дейности, определят възможностите и трудностите, както и факторите, въздействащи върху селското предприемачество специално след присъединяването на Полша към ЕС. Изследователските заключения, както и информацията в тази област от страна на Министерството на селското стопанство и селското развитие бяха също взети под внимание при анализа на социално-икономическите фактори и мерките на селскостопанската политика, влияещи върху предприемачеството, развиващо се в селските райони на Полша.
Един от решаващите фактори за формиране на нови икономически съвкупности в селските райони са местните инвестиции в технологична и социална инфраструктура. Изследванията показват, че инвестиционните проекти, които могат да породят условия за нови икономически дейности са прилагани само в една пета от селата. Незадоволителните инфраструктурни инвестиции засягат главно пътната инфраструктура. Същевременно може да се види, че навсякъде селското население разчита на местната власт, за да получи по-голямо влияние върху местната икономика и икономическия й растеж, като и на финансовата и управленска отговорност за стимулиране на местното предприемачество.
В допълнение на косвените мерки, каквито са инфраструктурните инвестиции, подпомагането от страна на местните власти е ориентирано към преки мерки за стимулиране на предприемачески нагласи в местните общини посредством образователни програми с цел да повишават квалификацията и знанията на селското население. Главният активиращ инструмент на местната власт е свободното обучения. Последната има определяща роля в тази област ­ като се базира на познаването на местните проблеми и нужди, и на подходящи финансови ресурси, тя може ефективно да стимулира социално-икономическите промени и икономическата осведоменост на селското население. Ето защо, друг фактор за развитието на селското предприемачество е образованието и консултативните услуги, осигурени от местната власт с оглед нуждите и интересите на общината.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Development of the Rural Entrepreneurship Two Years after Polish Accession to European Union

P. HMELINSKY, A. OTLOWSKA
Institute of Agricultural and Food Economics ­ National Research Institute ­ Warszaw, Poland

(Summary)
The evolution of rural entrepreneurship is intrinsic to multifunctional rural development, a way for the Polish countryside to become a more attractive place to live and work. Due to its importance, the Social and Regional Policy Department of the Institute of Agricultural and Food Economics carried out a survey of 76 deliberately selected villages whose socio-economic characteristics were representative of rural areas across Poland.
The study was primarily aimed at determining the scale of non-agricultural economic activities in rural areas, describing the persons involved in such activities, identifying opportunities and threats as well as factors affecting rural entrepreneurship, particularly after Poland's accession to the European Union. Research findings as well as information provided by the Ministry of Agriculture and Rural Development have been used to analyse the socio-economic factors and agricultural policy measures influencing the entrepreneurship development in rural areas in Poland.
One factor significantly affecting the formation of new economic entities in rural areas is local investment in technological and social infrastructure. The research findings demonstrated that investment projects which might create the conditions for new economic activities were only implemented in one-fifth of the villages. Insufficient infrastructural investment mostly concerns road infrastructure. At the same time, it is plain to see that the rural population considers the local authorities to have the greatest impact on local economic growth and the financial and decision-making responsibility for stimulating local entrepreneurship.
In addition to indirect measures such as infrastructural investment, local governments support rural entrepreneurship also through direct measures oriented towards promoting the entrepreneurial spirit in local communities, by means of educational programmes aimed at improving the qualifications and the knowledge level of the rural population. The main activation instrument available to local authorities is free training. The authorities play a crucial role in this field: based on the knowledge of local problems and needs and appropriate financial resources they may effectively stimulate socio-economic changes and the economic awareness of the rural population. Therefore, another determinant of the development of rural entrepreneurship is the educational offer and advisory services provided by the local government, tailored to the needs and interests of the community.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.04.2007 г.