Социално-икономически промени в селските райони през първите години на членство в ЕС

Д-р инж. АГНЕШКА ВЖОХАЛСКА
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост ­ Национален изследователски институт ­ Варшава, Полша

Резюме: Интегрирането на селското стопанство на Полша към Европеския съюз (ЕС) е свързано с различни промени, включително по отношение на социалното положение в селските райони. Развитието на селското стопанство ще трябва да съблюдава правилата, приложими при пазарните икономики и конкуренцията. Човешките ресурси в селските райони трябва да се подобряват по много начини. Селското население може да бъде безценен фактор на многофункционално развитие на селските райони предвид на неговата възрастова структура, нарастващото равнище на образованието и други благоприятни изменения.
Необходимостта от повишаване на образованието на селското население, едновременно като издига образователно равнище и активизира общественото съзнание, е от изключителна важност за заетостта и безработицата, както и за конкурентноспособността на градските пазари на труда. По-ниската степен на образование най-често е свързана с безработицата, докато повишаването на образованието води до по-големи възможности за работа. Нещо повече, по-доброто образование гарантира по-добра професионална кариера и допринася за подобряване на икономическото и подоходното състояние.
Сега, когато човешкият капитал играе небивало голяма роля за икономическото развитие, образователното равнище придобива нарастващо значение ­ едновременно за промените в икономиката и от гледна точка на личността. Все повече и повече равнището на образованието обуславя възможностите на пазара на труда и влияе на професионалната реализация и културните наклонности. Следователно, необходимо е да се вложи ново съдържание и организационни средства в професионалното обучение на фермерите. Трябва да се подобри тяхното общо образование и да се разширят знанията, така че да се формира подходящо социално отношение в съчетание с професионлната компетентност и това е едно нарастващо изискване спрямо фермерите. То се отнася до грижите за земята и животните, способността да се ангажират в съхранението и защитата на природното и културното наследство, както и желанието да се преодоляват неудобствата в селскостопанските дейности.
През посочения тук период станаха положителни промени в жинения стандарт на селското население. Домакинското обзавеждане се подобри по отношение на техническите инсталации и вида и качеството на дълготрайните стоки. Специално значение има фактът, че все повече селски семейства имат персонални компютри и достъп до Интернет, тъй като нейното развитие във всички области на социалния и икономическия живот прави възможно модернизирането на организационната и информационната сфера на селското стопанство и активизирането на селските райони.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Social and Economic Changes in Rural Areas in the First Years of EU Membership

A. WZHOCHALSKA

Institute of Agricultural and Food Economics ­ National Research Institute ­ Warszaw, Poland Social and Regional Policy Department

(Summary)
The integration of Polish agriculture into the European Union has triggered various changes, also with regard to the social situation of rural areas. The development of agriculture will have to follow the rules applicable in the economies of trading partners, which involves coping with competition. Human resources in rural areas have improved in a number of ways. Considering the age structure, the increased educational level and other favourable changes, the demographic potential of the rural population may represent an invaluable factor of the development of multifunctional rural areas.
The need for educating the rural population, both improving the educational level and activating public spirit, is of primary importance in terms of employment and unemployment, as well as competitiveness in the rural and urban labour markets. Low educational level frequently generates more unemployment, whereas raising the educational level results in greater job opportunities. Furthermore, better education boosts career prospects and contributes to improved economic and financial situation (increased earnings).
Nowadays, when human capital plays an ever-greater role in economic development, the educational level of the population is increasingly important. Both in terms of overall changes in the economy and from the point of view of an individual. More and more frequently, the educational level determines employment opportunities in the labour market and affects the fulfilment of career and cultural aspirations. Therefore, it is necessary to introduce new content and organisational solutions in the vocational training of farmers. It should improve their general education and provide civic knowledge, thus shaping appropriate social attitudes. In addition to pure competence, the new social attitudes are increasingly required from farmers. These concern a passion for land and animals, the ability to engage in the conservation and protection of natural and cultural heritage, as well as the willingness to overcome inconveniences related to agricultural activities.
During the period in question, there were positive changes in the living standards of the rural population. As for rural household equipment, a significant improvement was observed with regard to technical installations as well as specific durable goods and their categories. It is particularly important that a growing number of rural families own personal computers and have Internet access since the rapid development of this medium in all areas of social and economic life also makes it possible to modernise the organisation and information spheres of agriculture and to activate rural areas.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.04.2007 г.