Диверсификация на стопанската дейност и подобряване на качеството на живот в селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС

Ст.н.с. д-р Румен Попов, Ст.н.с. д-р Огнян Боюклиев, Ст.н.с. д-р Мария Атанасова, Ст.н.с. д-р Минка Анастасова-Чопева, Ст.н.с. д-р Иван Боевски, Ст.н.с. д-р Нона Маламова, Н.с. д-р Божидар Иванов
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Целта на проекта е да изследва състоянието и възможностите за развитие на селските райони от гл.т. на приложението на мерките по третата приоритетна ос на II стълб на ОСП на ЕС. Третата ос ­ повишаване на качеството на живот в селските райони и диверсификация на стопанската дейност обхваща подкрепата за развитието на микро- и малки предприятия, туризъм, услуги, както и изграждането и подобряването на инфраструктурата и реновацията на населените места. Проектът дава практико-приложни предложения и препоръки относно структурирането на мерките, достъпа на отделните райони до програмите, процедурните правила, участието на заинтересованите страни и гражданите в подготовката, селекцията и реализацията на проектите. Дадени са и препоръки, насочени към постигане на максимален положителен ефект от усвояването на помощите.
Минимум 4% от средствата за развитие на селските райони (РСР) ще се усвояват на базата на прилагане на подхода “Лидер”, т.е. на основата на местни стратегии за развитие, в изпълнение на целите, заложени в една или няколко от трите приоритетни оси. Представените проекти трябва да се основават на определена територия, като по този начин се отчитат местните условия ­ подход “отдолу нагоре” при вземането на решения с иновативен характер. Разнообразните условия в страната и възможността да се използват креативните качества на местните общности прави приложението на този подход многообещаващо. В проекта се популяризират добрите примери.
Реализацията на проекта се осъществява чрез анализ на социално-икономическите характеристики на селските райони, вкл. на заетостта и доходите, състоянието и перспективите за развитие на регионалния пазар на труда, възможностите за развитие на икономиката в някои погранични общини ­ Драгоман, Трън, Трекляно и Кюстендил, опитът на някои селски общини в изграждането на по-добра социална среда. Специално внимание е отделено на селските райони в западните пограничните области и възможностите за трансгранично сътрудничество, както и на развитието на селския и аграрния туризъм като особено перспективно направление за диверсификация на стопанската дейност.
Ключови думи: икономическа дейност, различие, селски територии, приоритетни оси

Прочетете цялата статия - PDF файл

Economics Activity Diversification and Quality of Life Improvement in the Rural Regions of Bulgaria in the Context of the Common Agricultural Policy of the European Union

R. POPOV, O. BOIUKLIEV, M. ATANASOVA, M. ANASTASOVA-CHOPEVA, I. BOEVSKY, N. MALAMOVA, B. IVANOV
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The project's aim is the condition and development opportunities of the rural regions to be studied in regard to the application of the measures related to the third priority axis of the Second pillar of the CAP of the EU. The third axis ­ improving the quality of life in the rural regions and diversification of the economic activity embodies the development support for micro and small enterprises, tourism and other services as well as the construction and improvement of the infrastructure and renovation of settlements. The project offers suggestions regarding the measures' structuring, the access to the programs by regions, the procedure rules, participation of the institutions and citizens interested in the preparation, selection, fulfillment of the projects aiming to achieve a maximum positive effect of the support.
Not less than 4% of the budget amount of the regional development strategy will be assigned by means of the “LEADER” approach on the basis of the local development strategies in response to the aims involving one or several priorities placed on one or several priorital axes.
The presented projects are to identify the territory which they concern, to account for the local conditions and decision making, to include the bottom-up approach and to include the decisions of innovative nature. This approach could be fruitful enabling the local communities' creative features to be used while the country's conditions are variable.
The discussed herewith project accounts for the good examples. Its execution consists of analysis on economic and social features of the rural areas, including employment, income, the condition and development perspectives of the regional labor market, possibilities of economic development of border communities ­ Dragoman, Tran, Trekliano, Kiustendil, Trekliano, the experience of some rural communities in building up of a better social environment. Special attention is paid to the rural areas in the Western border line districts and the opportunities of the transfrontier collaboration, as well as to the village and agricultural tourism being a very promising choice in the economic activities' diversification.

Key words: economic activity, diversification, rural areas, priority axes.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 7.04.2007 г.