Проблеми със земята и отражението им върху прилагането на ОСП

Ст.н.с. д-р ИВАНКА ЯНАКИЕВА
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Проведената безалтернативна поземлена реформа в България създаде много и сериозни проблеми в поземлените отношения. Те ще рефлектират пряко върху прилагането на мерките на ОСП на ЕС, които се изплащат на единища площ- единното плащане и компенсаторните плащания за необлагодетелстваните райони и агроекологията. Основните проблеми, свързани със земята се свеждат до: липсата на ясна индентификация на собствеността и ползването за голяма част от земеделската земя; отсъствието на документи за собственост, главно поради неприключили делби;, дребно и разпокъсано земевладение; поляризацията в размерите на земеползването; закъснението в създаването на Интегрирана система за административен контрол (ИСАК), а оттам и в тестването на процедурите по прилагането на ОСП, и др. Резултатите от пилотната схема за необлагодетелстваните райони дават основание да се очаква, че основни бенефициенти на финансовата подкрепа от европейските фондове ще са едрите земеделски структури. Те стопанисват основно чужда земя при условията на краткосрочна аренда и се характеризират с неустойчивост и отсъствие на дългосрочни инвестиции. Това ще задълбочи още повече поляризацията и няма да се постигне желаното противодействие на обезлюдяването на цели райони и устойчиво управление на земята. При отсъствие на ефективен контрол има условия за злоупотреби с общинската и държавната земя и задълбочаване на поляризацията на стопанствата, тъй като минималният размер на извадката за мониторинг и контрол е 5%. Дребните стопанства са нежизнеспособни, неефективни и неконкурентоспособни, а едрите са нестабилни и неустойчиви. Това застрашава успешното интегриране на българското земеделие към ОСП и усвояването на средствата от европейските фондове и националния бюджет, ако не се предприемат съответни мерки за остраняване на проблемите, свързани със земята. Усилията трябва да се насочат към окрупняване на дребните стопанства, с потенциал да се превърнат в семейни от западноевропейски тип и към създаване на условия за устойчиво развитие на едрите стопанства с преобладаваща собствена земя, или наета при дългосрочна аренда.
Целта на статията е да се разкрият проблемите със земеделската земя и отражението им върху прилагането на мерките на ОСП, за да се предприемат действия за повишаване степента на усвояване на финансовата подкрепа за земеделието от европейските фондове и националния бюджет.
Ключови думи: проблеми със земята, субсидии, ОСП, усвояемост на финансовата подкрепа.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Land Problems and their Influence on the Implementation of the Common Agricultural Policy

I. YANAKIEVA
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The already conducted land reform in Bulgaria caused many and serious problems in regard to land relations. They will directly implementation the measures of the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union (EU), while there will be paid single payments per ha ­ the single payment and the Compensatory payments for the Less Favorite Areas (LFA) and agri-environment. The major problems related to land refer to: the lack of clear identification of ownership and the use of a great part of agricultural land; lack of property documents, mainly due to unsettled partitions and from there, the testing of the procedures concerning CAP implementation, etc. The pilot scheme concering the LFA results give a reason to expect that the major beneficiaries of financial support from the European funds will be the large agricultural structures. They mainly manage somebody else's land under the conditions of short-term leasing and are characterized with instability and lack of long-term capital formation. This, however, will make the polarization deeper and will not achieve the wanted counteraction to the depopulation of entire regions and sustainable land management. Since the minimum size of the sample for monitoring and control is 5%, in case of a lack of efficient control there will be conditions for evildoing with municipal and State land and the deepening of farms' polarization. The small farms are inviable and incompetitive and the large ones are unstable and unsustainable. In case of not undertaking the necessary measures for overcoming the land problems, this hampers the successful integration of Bugarian agriculture in the CAP and the assimilation of European funds and those from the national budget. The efforts must be directed towards the consolidation of small farms with a potential that they become family farms of West European type and towards the creation of conditions of achieving large farm development with dominating own land, or at long-term leasing.
The aim of this paper is to reveal the land problems and their reflection over the application of CAP measures in order to involve measures, directed to the assimilation of the financial support for agriculture from the European funds and from the national budget as well.

Key words: land problems, subsidies, CAP, financial support, assimilation.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 23.04.2007 г.