Структурни промени в селската икономика

Проф. дин АЛИНА ШИКОРСКА
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост ­ Национален изследователски институт ­ Варшава, Полша

Резюме: Анализът на главните тенденции в развигието на социалната и демографската структури на селата в Полша, поляризацията на икономическото и социалното положение на селските стопанства и фермерските семейства, както и идентификацията на проблемите, свързани с човешкия фактор и икономическата дейност на населението, пребиваващо във фермите, позволява да се направи заключението, че селската община, както и обществото като цяло, поначало е разнородна по възраст, пол, образование и икономически статут. Резултатите на изследването на Института по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост към Националния изследователски институт показват, че има база за развитие на селата благодарение на техните големи човешки ресурси и относително високия дял на децата и младежите, както и на трудоспособните. Нещо повече, един голям проблем на селското население е значителният излишък на работна сила, неблагоприятното положение на селското население на пазара на труда, водещо до официално регистрирана и скрита безработица.
Икономическата и социалната активност на селското население е ограничена. Това проличава от силно разпространеното пасивно отношение, което пречи на развитието на такъв критичен сегашен фактор, какъвто е предприемачеството. Тези особености на селската община представляват сериозна бариера при стимулиране на процеса на развитието. Подобряването на човешкия фактор в селата е затруднено и от трудния достъп до специализирани здравни заведения и недостигане до средно и висше образование.
Изследването на семейните ферми показва, че тенденцията е на слабо нарастване на броя на фермите, придружено от сравнително бърза концентрация главно на земята и от повишена ефективност.
Анализът на социалните и икономическите характеристики на селското население показва, че е необходимо да се активизира общественото съзнание, да се пуполяризират значимите връзки от долу-нагоре при предприемане на икономически дейности с разумно използване на фондовете на Европейския съюз не само пряко съсредеточени към селските райони и земеделието, но и стимулиращи регионалното развитие.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Structural Changes in the Rural Economy

A. SIKORSKA
Institute of Agricultural and Food Economics ­ National Research Institute ­ Warsaw, Poland

(Summary)
The analysis of the main trends in the social and demographic structure of the rural population, the major issues of rural development in Poland, the polarisation of the economic and social situation of agricultural holdings and farming families, as well as the identification of problems related to the human factor and the economic activity of the population living on farms allow to draw the conclusions that in the rural community, as in society as a whole, the social and economic position is primarily differentiated by age, gender, education and the economic status. Findings from the research of the Institute of Agricultural and Food Economics ­ National Research Institute have shown that both large human resources in rural areas and the relatively high share of children and youth as well as of working-age persons create the basis for and possibilities of rural development. Furthermore, a major problem of rural areas is the still considerable excess labour in the countryside, a significant disadvantage of the rural population in the labour market and the resulting high unemployment, both officially registered and hidden.
The economic and social activity of the rural population is limited. This is reflected in the widespread passive attitudes, which hampers the development of entrepreneurship being such a crucial factor nowadays. The above characteristics of the rural community form a significant barrier to stimulating development processes. The improvement of the human factor in the countryside is adversely affected by difficult access to specialised health care institutions and insufficient growth in secondary and higher education levels.
The trends observed in family farms indicate that further agriculture will involve a slow increase in the number farms accompanied by relatively fast concentration particularly land, and improved farming efficiency.
The analysis of the social and economic characteristics of the rural population indicates the need for activating the community spirit in order to popularize bottom-up initiatives in taking up new economic activities, increasing the activity of local communities to encourage multifunctional development of rural areas and agriculture, particularly to expand nonagricultural economic activities and the reasonable utilization of EU funds not only directly targeted at rural areas or agriculture, but also those intended for stimulating regional development.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.04.2007 г.