Дейности на структурната политика за развитие на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и селските райони

Д-р МАРЕК ВИГЕР
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Селскостопанската и селската политика на ЕС се базира на Общата аграрна поитика и селските фондове. Авторът анализира особеностите и резултатите от приложението на програмата САПАРД и структурните програми на Полша през 2004-2006 г. Тяхното приложение стимулира промените в селските райони и селското стопанство. Съдейства и за засилване на конкурентноспособността на продоволствения сектор. Статията представя и заключения, които могат да се използват в приложението на структурните програми в 2007-2013 г.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Structural Policy Activities for the Development of Agriculture, Food Industry and Rural Regions

M. VIGIER
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute - Warszaw, Poland

(Summary)
The EU agricultural and rural policy is based on the CAP and structural funds. The author analyses the features and effects of the implementation of the SAPARD programme and the structural programmes in Poland in 2004-2006. Their implementation has stimulated changes in rural areas and agriculture, it has also contributed to the improved competitiveness of the food sector. Furthermore, the paper presents some conclusions to be used for the implementation of structural programmes in 2007-2013.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.04.2007 г.