Анализ на небанковите микрофинансови услуги в селските райони

Ст.н.с. д-р Димитър Николов, Елизабет Иванова
Институт по аграрна икономика - София
Иван Попов
Германски кооперативен и райфайзен съюз - София

Резюме: През 1996 г. по Програма ФАР и със съдействието на българското правителство са изградени 33 земеделски кредитни кооперации, регистрирани по закона за кооперациите. Също така, под формата на кооперации, съществуват и микрофинансовите институции “Начала”, “Устои” и “Съюз на популярните каси”. Освен тях, на пазара са и няколко гаранционни фонда: “ФАЕЛ” и “Гаранционен фонд за микрокредитиране” (Министерство на труда и социалната политика). Като неправителствени организации (НПО) съществуват: “JOBS”, Микрофонд “Отворено общество”, “Център за малки и средни предприятия” (Русе) и др.
Целта на настоящата публикация е да анализира състоянието на микрофинансирането от небанкови посредници в селските райони, а така също и някои проблеми, свързани с неговото функциониране. За реализирането на поставената цел се анализират резултатите от проведената анкета на домакинствата в няколко селски региона. В резултат от анализа се правят изводи за решаване на проблемите и насоките, свързани с търсенето на микрофинансови услуги в селските райони.
Ключови думи: микрокредитиране, селски домакинства, селска финансова система, достъп до кредит, небанкови микрофинансови посредници.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Analysis of Non-Banking Microfinancial Services in Rural Areas

D. Nikolov, E. Ivanova
Institute of Agricultural Economics - Sofia
I. Popov
German Co-operative and Raiffeisen Union - Sofia

(Summary)
In 1996, by the Phare program and with the collaboration of Bulgarian government, were built 33 agricultural credit cooperatives, registered by the cooperative law. Also, the microfinance institutions “Nachala”, “Ustoi” and “Union of Popular Funds” exist as a cooperative. Apart them, there are on the market some guarantee funds: “FAEL” and “Guarantee Fund for Micro credit” (Ministry of the Labour and the Social Policy). As a non-governmental organizations exist: “JOBS”, Micro fund “Open Society”, “Centre for small and middle-sized enterprises” (Ruse), etc.
The aim of the present publication is to analyses the state of the microfinancing in rural areas and also some problems related to its functioning. For the realizing of the mentioned aim were analysed the results of the households survey conducted in several rural regions. In result of the analysis conclusions were made for the solution of the problems and trends regarding the demand of microfinancial services in rural areas.

Key words: microcrediting, rural households, rural financial system, access to credit, non-banking microfinancial moderators.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 5.04.2007 г.