Състояние и очаквани промени в животновъдството в условията на Общата селскостопанска политика на ЕС

Ст.н.с. д-р НИКОЛА СТОЯНОВ, Ст.н.с. д-р ВИОЛИНА ХАДЖИЕВА, Ст.н.с. д-р ПЛАМЕНА ЙОВЧЕВСКА, Н.с. д-р БОЖИДАР ИВАНОВ, д-р АТАНАС РУСЕНОВ
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Пълноправното членство на Р България в ЕС от началото на 2007 г. постави аграрния ни отрасъл, в т. ч. и животновъдството в нова, по-благоприятна от досегашната среда на функциониране и развитие, базирана на общата аграрна политика на съюза (ОСП).
Страната е с доказани, макар и непълно използвани възможности за високо-производително, високотехнологично и достатъчно ефективно животновъдство. Сегашното състояние на отрасъла е незавидно. Кризата, съпътстваща прехода към пазарно стопанство се оказа унищожителна за едростоковото животновъдство и отчасти засегна дребностоковото.
Колебанията на производството на животински продукти около определено ниво и ограничаването на неговия ръст е резултат не само на намаленото платежоспособно търсене, но и на несъобразената с интересите на производителите търговска политика до 2007 г., съществено различаваща се от ОСП.
Необходимото повишаване на атрактивността на животновъдството за капитала и успешното решаване на многобройните му проблеми предстои да се осъществи с прилагането на ОСП. Ограниченията, свързани с обема на производството могат да насочат вниманието към повишаване на неговата ефективност и конкурентоспособност.
Ключови думи: Обща селскостопанска политика, животновъдство, състояние, промени, фуражно производство.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Condition and Expected Changes in Animal Rearing in the Conditions of the Common Agricultural Policy of the European Union

N. STOYANOV, V. HADJIEVA, P. IOVCHEVSKA, B. IVANOV, A. RUSENOV
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The full membership of Bulgaria in EU from the beginning of 2007 brings about agrarian sector as well as the livestock production in a new, more appropriate condition due to implementation of CAP framework.
The country possesses verified, even though incompletely used opportunities for a high productive, advanced technological and efficient livestock. However, the present state of livestock sector is poor. The crisis accompanying the transition into a market oriented economy turned out to be destroyable for the large scale farm structures and partially affected the small and semi-subsistence entities too.
Fluctuation in production of livestock products around certain level and the limits for its growth are attributed not only to decreased consumption and living standard but they are imputed to incompatible with the producers' interests trade policy until 2007, which itself was characterized as very different from CAP.
The indispensable increase in attractiveness of livestock for further investments and successfully solutions of numerous problems can be handled hopefully by introduction of CAP. In addition, the limits connected with quota constraints shall draw the attention into issues for efficient increase and competitiveness of livestock production.

Key words: common agricultural policy, animal rearing, condition, changes, forage production

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 20.04.2007 г.