Влияние на ОСП върху развитието на хранителната индустрия в България

Ст.н.с. д-р Цветана Ковачева, Ст.н.с. д-р Изиде Петрова, Ст.н.с. д-р Нона Маламова, Ст.н.с. д-р Пламена Йовчевска
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: В статията са представени резултати от изследване, имащо за цел да проучи механизмите на европейската политика в основните сектори на хранително-вкусовата промишленост у нас и разкрие влиянието от прилагането им върху развитието на производството и пазарите в тях след присъединяването на България към ЕС. Изследването обхваща няколко основни сектора за производство на храни ­ месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, производство на фуражи и производство на вино.
Прилагането на принципите и механизмите на ОСП създава различни възможности и ограничения за развитието на секторите на ХВП.
Разширяват се възможностите за развитие на някои от секторите на месодобивната и месопреработвателна индустрия. Определящите фактори за пазара на птиче месо са благоприятните ценови съотношения и активното присъствие на европейския пазар в последните няколко години. Ниското ниво на самозадоволяване с месо от дребен рогат добитък (ДРД) на пазара на ЕС отваря възможности за реализация на продукцията на нашите производители.
В добива на говеждо месо възникват проблеми, свързани с организирането на идентификацията и регистрацията на едрия рогат добитък (ЕРД), етикетирането на продуктите от говеждо месо и класификацията на кланичните трупове.
Очаква се високата себестойност на произвежданото свинско месо да доведе до свиване на производството.
При съществуващото състояние на млечния сектор, отварянето на пазара на мляко и млечни продукти предполага повече заплахи отколкото възможности за развитие.
Прилагането на европейските изисквания за хигиена, качество и безопасност на продуктите създава сериозна заплаха от свиване на млекопреработвателния сектор. Съществува риск много предприятия, направили значителни инвестиции за покриване на европейските изисквания, да прекратят своята дейност, поради липсата на потенциал в млечното говедовъдство да се преструктурира в договорените гратисни периоди и да осигури достатъчни количества качествено суровото мляко до 2009 г.
Прилагането на производствените квоти ще задържа на съществуващото много ниско ниво:
производството на краве мляко;
доставката на суровото краве мляко за преработка и ще поддържа съществуващия недостиг на суровина за млекопреработката;
производството и потреблението на млечни продукти от краве мляко от местни суровини.
В следващите няколко години птицевъдството ще бъде сериозен потребител на промишлено произведени фуражи и обемите, предназначени за отрасъла, ще се увеличават.
Промени с различен знак ще съпровождат развитието на винарския сектор при прилагането на ООП.
Позитивните промени се свързват с увеличаване обема на предлагане на качествено грозде, запазване или забавяне ръста на равнището на изкупните цени; подобрено качество и издигане на престижа на българските вина, повече реални възможности за завоюване на позиции в по-високи ценови категории; увеличаване на обема на екологично чистите вина; повишена конкурентоспособност и ръст на износа за трети страни и увеличаване продажбите на единния европейски пазар; стабилност при евентуални ситуации на свръхизлишъци от произведеното вино;
Негативните промени са свързани с допълнителните разходи за прилагането на по-строги режими и правила при производството и търговията с продуктите от грозде и вино, а от тук и необходимостта от покачване на продажните цени.
Ключови думи: хранителна индустрия, производствени квоти, механизми на ОСП.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Common Agricultural Policy Impact on the Food Industry Development in Bulgaria

Tz. KOVACHEVA, I. PETROVA, N. MALAMOVA, P. IOVCHEVSKA
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
There are presented the results of a survey aiming at the study of the mechanisms of the European policy regarding the basic branches of the food indystry in Bulgaria and to indicate their impacts being applied after the Bulgarian accession to the EU. The research includes few basic branches of food production ­ meat, meat products, raw milk and milk products, forage production and wine.
The application of the principles and mechanisms of the CAP creates various opportunities and restrictions regarding food industry development.
The development opportunities of some branches of the meat extraction and processing industry improve. Key determinants of the poultry meat market are the favorable price rates and the active participation at the European market during the recent years. The low level of the self-suficiency by sheep and goat meat of the EU market opens opportunities for participation of the Bulgarian producers at the EU market.
Some problems revealed in the beef industry relate to the identification and registration of the cattle, the labeling of the beef products and the classification of carcasses.
It is expected that the high production costs will be followed by some declination of production.
As far as the milk industry is concerned, the opening for milk and milk produce rather suggests threats than development opportunities. The milk processing industry is facing threats of going down in response to the European requirements regarding the sanitarian quality and safeness of the products.
Many enterprises already invested in response to the European requirements are facing the risk of liquidation due to the lack of raw milk. The milk cattle breeding has no potential for reconstruction in terms of the contracted gratis periods, e.g. to supply sufficient in quantity and quality raw milk. Keeping up to the production quotes will preserve the acting low rate and level of:
- raw milk production;
- raw milk provision for processing remaining further insufficient;
- production and consumption of cow milk.
During the next few years the poultry raising is going to consume industrial forages, therefore the production will increase.
The CAP acting in the wine branch will lead to unstable effects varying from positive to negative. The positive changes are related to the quantity increase, preserving or lowering the farmgate prices, improving the quality of the Bulgarian wines and increasing their prestige, more real possibilities of getting positions regarding price cathegorization, enlargerment of the volume of organic wine production; strengthening the competitive power; increasing exports to third countries as well as to the European market, stability in case of wine overproduction.
The negative changes are related to the additional costs for observation of stronger regimes of production and trade of grapes and wine and consequently to the necessity of higher sales prices.

Key words: food industry, production quotes, CAP mechanisms.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 20.04.2007 г.