Състояние и перспективи за развитие на земеделските стопанства при прилагането на ОСП на ЕС в България

Ст.н.с. д-р МИМОЗА МЛАДЕНОВА, Ст.н.с. д-р ХРАБРИН БАШЕВ, Ст.н.с. д-р КРАСИМИРА КЪНЕВА, Ст.н.с. д-р НИНА КОТЕВА, Ст.н.с. д-р ВИОЛИНА ХАДЖИЕВА, Ст.н.с. д-р МАРИЯ РИСИНА, Ст.н.с. д-р МИНКА АНАСТАСОВА, Ст.н.с. д-р ДИЛЯНА МИТОВА
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Присъединяването на България към Европейския съюз изисква да се изследват и анализират очакваните промени в състоянието на земеделските стопанства в резултат на договорените механизми за подкрепа от европейските фондове. Досега анализите се насочват към това да се изследва какви резултати ще се получат в отделни производства или подотрасли, ако се приложат действащите механизми на ОСП в ЕС. Сега задачата се допълва с изследване влиянието на финансовите инструменти, предназначени за новите страни-кандидатки - каквито са например директните плащания на единица площ. Това определя и целта на изследването: да се направи оценка на състоянието на земеделските стопанства и да се очертаят перспективите за тяхното развитие в резултат на приложението на ОСП.
В статията се прави анализ на състоянието на различните типове земеделски стопанства в резултат на прилагането на ОСП и оценка на влиянието й върху равнището на производството, доходността и устойчивостта на земеделските стопанства. В резултат на изследването се установява, че въвеждането на ОСП в българското земеделие ще има разнопосочно въздействие върху отделните типове земеделски стопанства:
- в най-изгодна позиция ще бъдат фамилните стопанства и кооперациите, които отглеждат полски култури, особено по-едрите стопански структури. При тях нетният доход ще нарасне значително;
- фамилните стопанства с трайни насаждения ще укрепят финансовото си състояние само частично и то при условие, че е осигурена необходимата издръжка на живот;
- при зеленчуковите стопанства директните плащания нямат особен принос за нарастване на нетния доход поради малкия размер на площите;
- в най-неизгодно положение ще бъдат животновъдните стопанства с преживни животни, тъй като голяма част от тях не разполагат със земя или имат съвсем малко и няма да получат съществени субсидии. При тях ефектът от директните плащания на единица площ ще бъде почти нищожен. Макроикономическата среда за тези стопанства е също неблагоприятна (високи цени на фуражите и услугите и ниски изкупни цени на животинските продукти), което може да постави отрасъла пред сериозни предизвикателства в рамките на ОСП.
Оценките показват, че с прилагането на ОСП ще настъпят положителни промени в доходите, инвестиционната активност, достъпа до обществените програми на качеството на продукцията на сравнително големите стопанства от различен тип и вид. Въвеждането на ОСП ще подобри природосъобразната дейност на сравнително големите фирми и специализирани нерегистрирани стопанств, и мнозинството от кооперативите, ще окаже положително въздействие на благосъстоянието на животните в големите животновъдни и смесени ферми, и при по-малките животновъдни фирми. Новата икономическа и институционална среда ще подобри социалното положение на фермерите във всички видове нерегистрирани ферми и фирми със сравнително големи размери, а също и в специализираните в растениевъдството по-големи кооперативи и по-малки фирми. В периода до 2009 г. няма да настъпят съществени промени на досегашната организационна структура на фермерство в страната. Разликите в технологическото равнище, ефективността и доходите на фермите от различен тип, подотрасли и райони ще се задълбочават повече с въвеждането на ОСП.

Ключови думи: перспективи за развитие, преки плащания, ефективност

Прочетете цялата статия - PDF файл

State and Development Perspectives of Agricultural Farms Applying the Common Agricultural Policy of the European Union

M. Mladenova, H. Bachev, K. Kaneva, N. Koteva, V. Hadjieva, M. Rissina, M. Anastasova, D. Mitova

Institute of Agricultural Economics - Sofia
(Summary)

The accession of Bulgaria to the European Union (EU) requires studying and analyzing of the expected changes of the condition of the agricultural farms as a result of the negotiated mechanisms of the European funds support. The recent analysis responded to the question of what results would be succeeded in given productions and subbranches in case of the applications of the acting mechanisms of the Common agricultural policy of the EU. For the time-being it is regarding the financial instruments impact assigned to the new country-members such as for example the direct payment per unit of land. This determines by the way the aim of the present study: to evaluate the agricultural farms' condition and define their development perspectives as a result of the CAP application.
The article offers an analysis of the state of agricultural farms by type resulting from the CAP application and estimates of the CAP by presenting the level of farms' production, income and sustainability. In order this impact to be specified by subbranches the study is performed according to the type of the farms.
The research results indicate that the influence of the CAP is going to be multisided regarding the different type of farms:
- A more favorable position is assigned to the family farms and cooperatives field crops production, mainly the larger farms of which the net income is going to rise significantly.
- The family farms of perennial plants plantations is going to stabilize their financial position only partially and only by their living costs.
- The farms dealing with vegetables orchards will have direct payments with meaningful contribution to the net income growth as far as their land is small.
- The most disadvantagable are the stock-breeding farms and particularly the farms of ruminant animals because of the lack of own land or sufficient properties enabling only meaningful subsidies to be obtained.
- Their efficiency of direct payments is likely going to be nothing ness. Their macroeconomic environment is also unfavorable (high prices of forage and services and low farmgate prices of the animal produce. Therefore the branch is not able to face the challenges of the frames of the CAP.
According to our estimates the positive changes are going to be performed only by the comparatively large farms of different type and kind. The changes concern the income, investment activity, access to public programs and production quality. The acting CAP will improve the activity in conformity with the nature of these larger farms and of unregistered specialized farms, including the smaller ones, as well as the farms of mixed activities. The new economic and institutional milieu will improve the social positions of farmers of all kinds of registered farms and larger firms and of specialized plantgrowing cooperatives and small firms. During the period till 2009 however significant changes in the organizational structure of the farms in Bulgaria are not expected.
By the involvement of the CAP the different conditions of technological level, efficiency and income by type of farms, subbranches and regions are going to augment.

Key words: development perspectives, direct payments, efficiency.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.04.2007 г.