Интеграцията на Полша в ЕС и процесът на формиране на високостоковия сектор във фамилните селски стопанства

Д-р инж. Божена Карват-Вожняк
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Изследването подчертава промените в броя на селските стопанства с високо равнище на остоковяване една година след присъединяването на Полша към ЕС. Едновременно са анализирани и промените в броя на фермите с високо равнище на стокова продукция и регионалните различия в тази област под въздействието на определящите го фактори, както и концентрацията на производствения потенциал на тази група от ферми.
Селски стопанства с високо равнище на остоковяване са всички единици, чиято селскостопанска дейност им осигурява достигането на печалба от фермерска работа поне сравнима с печалбата от работа, несвързана със селското стопанство. Като база на специалното изследване служат емпиричните материали от постоянно провежданите наблюдения на Института по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост - Национален изследователски институт върху нарочно избран брой ферми на физически лица с над един хектар селскостопанска земя.
Изследването за 2000-2005 г. показва, че през последната година няма никакво съществено изменение в броя на фермите с високо равнище на остоковяване. Относителният им дял през 2005 г. е много малко по-висок от този през 2000 г. (нарастване от 11% на 12%). Като се има предвид, че числеността на групата е много стабилна, следва да се отбележи, че контрагентите на фермите изграждат леко конкурентни позиции на селскостопанския пазар. Изследванията обаче показват, че има значително нарастване в концентрацията на производствените ресурси във фермите с високо равнище на остоковяване, предимно като земя и модерни средства за производство. Като резултат, през периода 2000-2005 г. те заздравяват позицията си в структурите на агробизнеса. При това фермите с високо равнище на остоковяване засилват и пазарните си позиции. Това се доказва от значителното нарастване на стойностния обем на селскостопанската продукция за пазара на доставена от тези ферми продукция - към 2000 г. 52% и към 2005 г. 62%.
Анализът показва, че независимо от положителните промени, съществува голям потенциал за развитието на селското стопанство в Полша. Процесът на създаване на ферми с високо равнище на остоковяване изисква да се разполага с противадействие в защита на ефективност на индивидуалните фирми. Заздравяването на конкурентноспособните позиции на селското стопанство трябва да се обвърже с: осигуряване на професионална квалификация на фермерите, по-широко приложение на научно-техническия прогрес (специално биологичния) в селското стопанство, както и с подкрепа на всички форми на активизиране на прехода на населението към неселскостопански работи чрез мерки, съдействащи разрастването на предприемачеството и многофункционалното развитие на селата.
Този шанс е нарастнал в резултат на ефективното използване на фондовете на ЕС.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Polish Accession to European Union and the Formation Process of the High Level of Commodity Sector in Private Farming

B. Karwat-WoZniak
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

Summary
The study outlines the changes in number of agricultural holdings with high level of commodity one-year after the accession to European Union. Both, changes in a number of farms with high level of production commodity as well as spatial differences in this domain and factors determining them, as well as size of concentration of a production potential in this group of entities are analyzed.
The agricultural holdings with high level of commodity are all the units, which agricultural activities enable gaining profits from work at the farm at least comparative with the profits from work not connected with agriculture. The basis of the case study were empirical materials deriving from field studies regularly conducted by the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IERiGZ-PIB) on the deliberately selected number of farms over 1 ha agricultural land, being managed by natural persons.
It resulted from the studies that the last years didn't bring any essential change in the number of the high level of commodity units. In 2005 their share was just slightly bigger than in 2000 (increase from 12% to 11%). Taking into account that the number of the group was very stable, it should be noticed, that the users of farms build easily competitive position at the agricultural market. However, the studies showed the significant growth in the field of concentration of production resources in high level of commodity farms, especially land and modern production means. In consequence in the period 2000-2005 they strengthen their position in the structures of agribusiness. Furthermore, farms with high level of production commodity reinforced their market position as well. The proof of this fact is a considerable growth in agricultural production value supplied to the market by this group of units (from 52% in 2000 to almost 62% in 2005). The analysis shows that despite positive changes there is still a big developing potential in the polish agriculture, however the process of creating high level of commodity units requires a disposal of constrains hampering pro-effective changes of individual farms. The improvement of competitive position of our agriculture should be connected with: enhance of professional qualifications of farmers, wider implementation of progress (especially biological) into agricultural production, support for all forms and activation of population float to non-agricultural jobs by measures supporting the development of entrepreneurship and multi-functional development of villages. This chance is increased by effective use of European Union funds.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.04.2007 г.