Ролята на институциите за икономическото развитие на селските райони

Д-р АДАМ ВАШИЛЕВСКИ
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Целта на статията е да се изследват правните норми и принципи, оказващи съществено влияние върху развитието на неселскостопанската дейност в селските райони. За развитието на частния сектор решаваща роля имат отношенията между частния сектор и неправителствения и публичен сектор. В практиката ефективността на тези отношения се изразява в равномерното нарастване на броя на стопанските субекти.
За да се оцени развитието на неселскостопанската дейност в селските райони, е използван показател, определящ броя на стопанските субекти, регистрирани в системата РЕГОН, които се падат на 10 хил. жители в трудова възраст.
Проведеното изследване показва, че направените през последните години институционални промени не изпълняват напълно своите функции.
Нивото на административните разходи остава в тясна връзка с развитието на стопанската дейност. Коефициентът на съотношението между броя стопански субекти и административните разходи на общината във всички изследвани воеводства се формира в границите 0,8-0,9 и е статистически значим. От една страна това произтича от необходимостта от воденето на регистър на стопанската дейност, а от друга се свързва с приспособяването на организационната структура към гъвкавото обслужване на стопанските субекти, като напр. отварянето на консултантски бюра за предприемачите.
В процеса на развитие на селските райони съществено значение има създаването на организационни структури от публичния сектор. Доказва го анализът на нивото на заетост и нивото на развитие на стопанската дейност, които са зависими от наличието на такива структури, като отваряното в общините на “консултативно бюро за предприемачите”.
Необходима е по-голяма ангажираност на общинското самоуправление в информационната дейност, насочена към лицата, възнамеряващи да започнат собствена стопанска дейност и в промоцирането на общинската икономика в по-голям мащаб. Съществен инструмент за изравняване на разликите между районите е трансферът на знания за функционирането на организационните структури, подпомагащи стопанската дейност от напредналите райони към начинаещите в тази област.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Role of Institutions for Economic Development of Rural Areas

A. VASHILEVSKY
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
The purpose of this article is the legislative norms and principles to be studied as far as there are significant influences on non-agricultural development in the rural areas. The private sector development is decidedly dependent on the relationships between this one and the non-government and public sectors. Practically, the efficiency of these relationships is expressed by the steady increase of the economic units number.
In order the development of the non-agricultural activity and rural areas to be evaluated the ratio of the number of the economic units registered according to PFIOH system to 10 thousand working-age persons is used.
The conducted study indicates that the recent institutional changes did not completely fulfill their functions. The administrative costs level still keeps in narrow relations with the economic activity development. The ratio of economic units number to the municipality administrative costs in all enquired districts statistically reliable environment 0f 0.8-0.9. In the first place this is due to the need of registration o the economic activity, and on the other hand - it is related to the adaptation of the organizational structure to the flexible services regarding the economic agents such as for example the creation of the consultative offices for entrepreneurship.
It is necessary that a better commitment of the municipal self-government be assured during the formation activity directed to persons including those which intend to initiate their own economic activity and to the promotion of a larger scale of municipal economies.
Meaningful instruments o equalization f the regional diversities is the transfer of knowledge regarding the organizational structures, assisting the economic activity from the advanced regions to these which are at the beginning of such a domain.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.04.2007 г.