Сравнителна икономическа оценка от приложението на хербициди при производството на семенни подложки от махалебка

Ст.н.с. д-р Ваня Манолова, Н.с. д-р Заря Ранкова
Институт по овощарство ­ Пловдив

Резюме: На основата на експеримент, изведен през 2001­2003 г. в ИО ­ Пловдив, е направена сравнителна икономическа оценка на химическата борба с плевелите при производството на семенни подложки от махалебка. Анализират се и икономическите резултати от цялостната система на химическа борба с плевелите в овощния разсадник при производството на подложки от махалебка. За оценка на ефективността са използвани показателите: добавена стойност (лв./ha), коефициент на възвръщане на разходите от химическата борба с плевелите, коефициент на ефективност на разходите.
Доказва се относително ниската алтернативна цена на химическата борба при производството на семенни подложки от махалебка, възлизаща на 2% от получения добив и високата икономическа ефективност на хербицидите, в сравнение с механичната борба (ръчно плевене). Възвращаемостта на разходите и коефициентът на ефективност са съответно от 12 до близо 27 и от 14 до 30 пъти по-високи.
Най-висока е ефективността на препарата Дуал голд ­ 150 ml/da, след него са Стомп 33ЕК- 400 ml/da; Дервинол 4Ф ­ 400 ml/da и Дервинол 4Ф ­ 500 ml/da. Най-висока ефективност на цялостната система за химичен контрол с плевелите се получава при варианта 1l/da Раундъп + Фузилат форте 90-130 ml/da + Дуал голд ЕК 150 ml/da.
Ключови думи: икономическа ефективност, допълнителни вложения, добавена стойност, възвръщаемост на разходите.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Comparative Economic Evaluation of Herbicide Use in the Production of Prunus machaleb Seeding Rootstocks

V. MANOLOVA, Z. RANKOVA
Fruit-growing Institute ­ Plovdiv

(Summary)
A comparative economic evaluation of the chemical weed control in the production of wild cherry (prunus machaleb) seedling rootstocks is performed on the basis of the conducted in 2001­2003 field experiment by the Fruit-growing Institute in the town of Plovdiv. There are also analysed the economic results of the complete system for chemical weed control in the fruit-growing nursery-garden in the production of wild cherry (prunus machaleb) rootstocks. There are applied several indicators: value added (BGN/ha), coefficient of returnability of the costs of the chemical weed control, cost efficiency coefficient.
The relatively low alternative price of the chemical weed control in the production of the wild cherry (prunus machaleb) rootstocks is proved. It is evaluated as 2% of the obtained yield, while the economic efficiency of herbicide is high in comparison to mechanical ways (the weeding by hand). The cost returnability and the efficiency coefficient are correspondingly 12­27 and 14­30 times higher.
The highest efficiency is assigned to the preparation Dual gold-150ml/da, followed by Stomp 33EK-400 ml/da; Dervinol 4F ­ 400 ml/da and Dervino 4F-500 ml/da. The highest efficiency of the entire system of chemical weed control is assured by the version 11/da Roundup + Fusilat forte 90­130 ml/da + Dual gold EK 150 ml/da.
Key words: economic efficiency, supplementary investments, value added, cost returnability.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 4.01.2007 г.