Определяне на ликвидационната стойност на земеделската и горската техника

Ст.н.с. д-р Елена Видинова, Ст.н.с. д-р Михо Михов
Институт по мелиорации и механизация ­ София

Резюме: Производствените процеси в селското и горското стопанство изискват наличие на голям парк разнородна техника. От една страна поддържането на по-голямо количество от необходимото за производството, води до увеличаване на себестойността на продукцията и намаляване на печалбата от производството, от друга ­ поддържане на по-ниско равнище на надеждност на използваните машини. Причините за това са много, но основната е използването на физически износена техника.
Земеделската и горската техника (като производствен ресурс с дълготрайна употреба) подлежат на отписване от баланса на предприятието след изваждане от участие в производствения процес. За извършването му е необходимо детайлно познаване на процедурите предвидени в действащото законодателство.
Целта на разработката е да се усъвършенства методът за определяне ликвидационната стойност на земеделската и горската техника при физическо и морално изхабяване.
В разработката е направен критичен анализ на терминологията, използвана в нормативните документи, разглеждащи дълготрайните материални активи и тяхната амортизация. Внесени са уточнения в някои термини от гледна точка на същността на производствения процес и е усъвършенстван методът за определяне ликвидационната стойност на земеделската и горската техника.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Evaluation of the Liquidating Value of Agricultural and Forest Equipment

E. VIDINOVA, M. MIHOV
Institute of Melioration and Mechanisation ­ Sofia

(Summary)
The agricultural and forestry production processes need a huge variety of machinery. The maintainance of the quantity of equipment above the production needs results in the augmentation of the prime cost and in decrease of the production profit, as well as in the drop of the reliability of the used machinery. The explanation refers to many reasons but the basic one is the application of physically depreciated equipment.
The agricultural and forestry equipment as a production source of long term application is subject to crossing out of the enterprise balance after its suspension from the production process. This accounting needs detailed knowledge of the procedures presumed by the acting legislsation.
The aim of the presented research is to improve the method of assessment of the liquidating value of agricultural and forest equipments according to their physical and moral depreciation.
The terminology involved in the legislative documents concerning the fixed assets and their amortization is subject to critical analysis by the authors. They propose a modification of some terms refering to the production process nature and an improvement of the method concerning the estimation of the liquidating value of agricultural and forestry machinery.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 5.01.2007 г.