Определяне на общ измерител за кредитоспособността на земеделските стопанства

Ст.н.с д-р Красимира Кънева, Ст.н.с д-р Минка Анастасова
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В настоящата статия са предложени няколко методически подхода за измерване кредитоспособността на земеделските стопанства. Първият се основава на използването на многомерен статистически метод за редуциране на оригиналното факторно пространство, което се определя от следните показатели: нетен оборотен капитал, обща ликвидност, бърза ликвидност, незабавна ликвидност, абсолютна ликвидност, структура на капитала, финансова автономност и задлъжнялост. След прилагането на метода на главните компоненти върху 280 земеделски стопанства от Пловдивски район е получено двумерно пространство. От получените главни компоненти са построени два независими един от друг комплексни измерителя на кредитоспособността на земеделските стопанства. Заедно с този метод е използван и метода на индивидуалните и груповите претеглени коефициенти. Резултатите от приложените методи са твърде близки помежду си и дават основание да се направи извода, че около 18-20% от изследваните стопанства имат добра кредитоспособност. Останалите са със задоволително равнище или попадат в групата на некредитоспособните стопанства. Изчисляването на общ измерител дава по-ясна картина за състоянието на земеделските стопанства от гледна точка на тяхната кредитоспособност в сравнение с традиционните методи.
Ключови думи: кредитоспособност, земеделски стопанства, метод на главните компоненти.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Determination of a Common Measure of Solvency of the Agricultural Farms

K. KANEVA, M. ANASTASOVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
There are suggested several methodological approaches for measuring the solvency of the agricultural farms. The first one is based on the multimeasured statistical method for the reduction of the original factorial space determined by the following indicators: net intangible capital; liquidity: total fast liquidity, immediate liquidity, absolute liquidity; capital structure; financial independence; indebtedness. The application of this method on 280 agricultural farms of the Plovdiv region leads to a two-measure space. The derived main components are used for the construction of two independent measures for solvency of the agricultural farms. Together with the mentioned method, the method of the individual and of group-weighted coefficients is used. The results of the applied herewith methods are quite similar and give the basis for reasoning and the conclusion that about 18-20% of the studied farms are in good solvency position. The rest of them have a satisfactory level or belong to group of insolvenable farms. Compared to the traditional methods, the use of a common measure leads to a clearer picture of the agricultural farms' conditions regarding their solvency.
Key words: solvency, agricultural farms, principle of components.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 21.11.2006 г.