Фирмената интернационализация на Булгартабак ­ предизвикателство или перспектива?

Докторант Атанас Атанасов
Икономически институт на БАН ­ София

Резюме: Днес експертните анализи показват, че пазарният потенциал на цигарената ни индустрия е значително ограничен. Тя разполага с три пъти по-голямо оборудване от необходимото за годишно производство на цигари. Стремежът да бъдат запазени всички цигарени фабрики крие сериозни заплахи от фалит за цялата цигарена индустрия, затова се препоръчва закриване на фабриките с по-малък производствен капацитет. Като обобщаващ извод се излага становището, че ако искаме да имаме работеща цигарена индустрия и след приемането ни в Европейския съюз производството на цигари трябва да се концентрира в максимум две предприятия. Там да се насочат усилията за оптимизиране на производствените разходи и усъвършенстване на технологичните параметри.
В практиката на стратегическия мениджмънт важно място заема идеята за разработване на специфичен документ, известен като мисия на организацията (Илиева, 1997; Панайотов, 1995). Разработването на фундаментални стратегически намерения и цели за развитие на подотрасъла и Булгартабак трябва да бъдат ориентирани в посока фирмена интернационализация (Дамянов и кол., 2002), а изработването на мисия на отраслово и фирмено ниво е първият основен елемент, който трябва да го съпътства.
Ключови думи: фирмена интернационализация, мисия на отрасъла, вътрешна бизнес култура.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Firm's Internationalization of Bulgartabac Ltd. ­ Challenge or Perspective?

A. Atanasov
Institute of Economic at the Bulgarian Academy of Sciences ­ Sofia

(Summary)
The market capacity of the Bulgarian tobacco is according to experts' analysis significantly restricted. The annual cigarette production is three times less than the capacity of its equipment.
To retain all factors in function is an ambition significantly menacing to drive to bankruptcy the entire branch. Therefore, it is recommended that the factories of small production capacity be closed. The summarizing conclusion is that the will to have an efficient tobacco industry after Bulgaria's accession to the EU could be contended by concentration of cigarette production in maximum two enterprises. This will allow the efforts to move to optimizing the production costs and improving the technological parameters.
Throughout the pratice of the strategic management an important place is assigned to the idea of elaborating of a special document known as mission of the organization. The elaboration of such a mission at the branch and at Bulgartabac's firm level is the first basic element which is to attend the option of the fundamental strategic attitudes and goal of the development of the branch and Bulgartabac Ltd., which are to be oriented toward the firm's internationalization.
Key words: firm's internationalization, branch mission, implicit business culture.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 29.11.2006 г.