Влияния на макроикономическите фактори върху поведението на Истанбулската фондова борса, случаят на турския пазар на ценни книжа

Д. Илдиртан
Университет Мармара ­ Истамбул, Турция

Резюме: Тази статия анализира влиянието на динамиката на макроикономиката върху Турската фондова борса чрез използване на корелационен, регресионен анализ и нелинеен модел. Индексът на Истанбулската фондова борса се анализира на база на тримесечни данни от януари 1986 до декември 2005 г. на база 16 основни макроикономически показателя. Методологията позволява да се наблюдават влиянията на различни макроикономически показатели върху индексите на фондовата борса през посочения период. За да се определи максимално правдоподобната крива се сравняват линейни, логаритмични, експоненциални и синтетични функции с няколко променливи.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Effects of Macroeconomic Variables on Istambul Stock Exchange Indexes, the case of Turkish Stock Exchange Market

Dina Cakmur Yildirtan
Marmara University ­ Istanbul, Turkey

(Summary)
This study analyses the effects of macroeconomic dynamics on the Turkish Stock Exchange Market by using correlation, regression and non-linear models. Istanbul Stock Exchange Index is analyzed based on quarterly data from January 1986 to December 2005 by 16 macroeconomic fundamental indicators. The methodology allows observing the varying effects of different macroeconomic variables on stock exchange indexes during the specified period. The linear, logarithmic, compound and exponential multiple variable equations are compared in order to determine best curve fit.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 20.09.2006 г.