Перспективи и възможности за развитие на птицевъдството след присъединяването на България към Европейския съюз

Ст.н.с. д-р Виолина Хаджиева
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Целта на статията е да анализира перспективите и възможностите за развитие на подотрасъл птицевъдство, непосредствено след присъединяването на България към ЕС.
Общата селскостопанска политика не предвижда специфични механизми за подкрепа на птицевъдството, поради което то ще се развива под въздействието на пазарните механизми, присъщи на периода и в съответствие с вътрешните си възпроизводствени сили. С присъединяването на страната към ЕС, пред него се разкриват някои икономически възможности като: достъп до единния европейски пазар, който се отличава с по-голяма поглъщателна способност; отпадане на митническите бариери; получаване на преки помощи за единица площ във фермите, които стопанисват земеделки земи; защита на производителите от конкуренция на трети страни извън ЕС. Същевременно то ще бъде изправено и пред специфични изисквания за безопасността на храните, качеството, екологията, хуманното отношение към животните, чието спазване от българските производители, може да ги постави пред сериозни затруднения. Изострената конкуренция на европейския пазар ще се отразява двупосочно върху развитието на подотрасъла. От една страна ще го стимулира към производство на по-ефективни и качествени продукти, а от друга ­ може да изтласка нашите производители от по-конкурентните западни производители.
Тенденциите на развитие на птицевъдството, макар и да не са особено постоянни, показват, че подотрасълът разполага с необходимия потенциал за оживление на производството. Това може да се постигне при един по-добър маркетинг в сектора и преработвателната промишленост. Така може да се увеличи износът и намали вносът на птичи продукти, в резултат от което да нарастне конкурентоспособността и благосъстоянието на птицевъдите. Особено важно е да се използва пълноценно потенциалът на едрите промишлени птицеферми, защото силният конкурентен натиск върху дребните производители след присъединяването към ЕС ще забави промените в тях.
Успоредно с факторите, произтичащи от ОСП, развитието на птицевъдството се определя от неговата конкурентоспособност, от броя на птиците, възможността за възпроизводство, състоянието на производствените структури, пазарите, фуражната обезпеченост, покупателната способност на населението, националната аграрна политика и пр. Като се отчита влиянието на основните фактори, тенденциите на увеличаване покупателната способност на населението и допускаме, че високите цени на червените меса ще предизвикат увеличаване консумацията на птиче месо, може да се очаква положителен ръст от 4­5% за подотрасъла.
Ключови думи: конкурентоспособност, единен европейски пазар, маркетинг

Прочетете цялата статия - PDF файл

Perspectives and Opportunities for Poultry Raising Development after Bulgaria's Accession to the European Union

V. HADJIEVA
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The target of this article refers to the perspectives and opportunities of poultry raising development after Bulgaria's accession to the EU. The Common Agricultural Policy does not entitle specific mechanisms of poultry support. Therefore, it has to develop according to the impact of market mechanisms inherent in the period and in conformity with its implicit reproductive forces. By Bulgaria's accession to the EU the poultry branch is in favor of economic opportunities such as: the access to the Common European Market, distinguished by its saturation capacity; the drop out of custom's barriers; assigning of direct allocation per unit of farm lands assisance to the farms cultivaing agricultural land; protection of producers regarding competition of third countries beyond the EU. Simultaneously, the poultry farming is going to face specific requirements which could deeply trouble the Bulgarian producers: foodstuff safety, quality, environmental efficiency, humane attitude towards the animals.
The sharp rivalry of the European market is going to have a two-sided impact on the poultry development. On the one hand, the producers will be stimulated to assure products of better quality and to produce more efficiently. On the other hand our producers may be pushed out of the market by the more competitive West European rivals.
The development rends, although not very constant, indicate that poultry farming posesses the potenrial to animate production. This could be achieved through better marketing of the sector and of the processing industry as well. It will lead to export enlargement and import slowing down having as a consequence the alleviation of the competitiveness of the poultry breeding and the improvement of poulty raisers' wellbeing. Since after the accession to the EU the small copetitive pressure on the small producers would retard the changes in them, it is of great importance to use fully the potential of the large industrial poultry farms.
Together with the determinants which come from the Common Agricultural Policy, the poultry development depends on its competitiveness, birds number, reproduction opportunities, state of the production structure, the markets, fodder ssurance, people's purchasing power, national agricultural policy, etc. Having in mind all the factors and the trends of the people's purchasing power increase, we admit that the high prices of other meats will cause an increase of poultry consumption and in a positive growth of 4­5% of the sector.
Key words: competitiveness, single European market, marketing.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 17.11.2006 г.