Очаквани ефекти от прилагането на ОСП на ЕС върху развитието на сектор месодобив и месопреработка

Ст.н. с. д-р Нона Маламова
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията е проследена динамиката на основни икономически показатели за месодобива и месопреработката в периода 2001-2005 г. Разгледани са основните елементи на ОСП в сектора. Анализирани са възможностите и ограниченията за развитието на основните продуктови пазари, които ще се появят вследствие на прилагането на ОСП на ЕС. Направени са изводи за сравнителните предимства и за спад в някои видове производства след присъединяване на България към ЕС.
- На два от пазарите на месо България ще има сравнителни предимства след присъединяването към ЕС:
- месо от дребен рогат добитък (ДРД), поради високото ниво на самозадоволяване в страната, ниското ниво на самозадоволяване на пазара на ЕС-15 и нарастващия положителен баланс на външната търговия на България с този продукт;
- птиче месо, поради активното и нарастващо присъствие на сектора на пазарите на ЕС и благоприятните съотношения между цените на птичето месо в България и световните цени.
- Сериозна заплаха от свиване на производството има за другите два сектора на месодобивната промишленост:
- в сектора за добив на говеждо месо проблемите са свързани с организирането на идентификацията и регистрацията на едрия рогат добитък (ЕРД), етикетирането на продуктите от говеждо месо и с класификацията на кланичните трупове;
- свиване на производството в сектора за добив на свинско месо ще се получи от високата себестойност на произвежданото свинско месо.
- Неизбежни сътресения очакват сектор месопреработка поради големия дял на използваните вносни суровини (говеждо и пуешко месо) в производството, които се внасят и ще продължават да се внасят от трети страни и които ще се оскъпят след приравняване на митническите тарифи на България с по-високите такива на ЕС.
Ключови думи: ценови съотношения, митнически тарифи, самозадоволяване

Прочетете цялата статия - PDF файл

Expected Effects of the European Union's Common Agricultural Policy in the Development of the Meat Yield and Meat Processing Sector

N. MALAMOVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The main economic indicators of the meat yield and meat processing industry development in 2001-2005 are studied in this article. There are reviewed the basic elements of the CAP concerning this sector. The opportunities and the obstacles to the development of the basic foodstuffs markets which emerge due to the CAP application are analyzed. Conclusions about the advantages and falls of certain kinds of production after Bulgaria's accession to the EU are presented.
At two of the meat markets Bulgaria will get comparative advantages after the accession to the EU:
Sheep and goat meat - due to the high level of autoconsumption in Bulgaria and the low level of self-sufficiency at the EU-15 market while Bulgaria's foreign trade balance of these meats is positive.
Chicken meat, as far as it experiences an active and increasing involvement in the EU markets and a favorable for Bulgaria price ratio between domestic and world prices.
Concerning the other two branches, they face the menace of narrowing their production:
The cattle meat yield branch has problems regarding the identification and registration of the livestock, the labeling of the cattle meat products and the classification of the slaughtered carcasses.
The decrement of the pork yield industry will derive from the high prime costs of the produced meat.
Inevitable shocks are assigned the meat processing sector due to the large proportion of the imported inputs (cattle and turkeys) which come and will be comig from third countries and which will become still more expensive after the equalization of the customs taxes with these of the EU, being higher than the Bulgarian ones.

Key words: price ratio, customs taxes, self-sufficiency.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 9.01.2007 г.