Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху развитието на лозарството

Ст. н. с. д-р МАРИЯ РИСИНА
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: В статията се анализира състоянието на лозовите насаждения в България и извършеното преструктуриране по време на поземлената и аграрната реформа. По-конкретно са изследвани: динамиката на площите; възрастовата структура на насажденията и физиологичното им състояние; броя, размера и структурата на стопанствата по юридически статут, отглеждащи лозя на базата на информация от преброяването към 2003 г.; икономическите проблеми; резултатите от политиката на МЗГ, провеждана с цел подготовка на лозарството за успешно функциониране след присъединяване на страната към ЕС. Посочени са основните инструменти на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за лозарството и начина, по който се очаква да повлияят на подотрасъла. Накрая са очертани перспективите за развитие на земеделските стопанства с различен юридически статут, занимаващи се с лозарство. Основните изводи, изложени съвсем накратко са следните:
- Лозарството се включва в общото икономическо пространство на ЕС недостатъчно подготвено ­ с износени насаждения, разпокъсани между много на брой собственици;
- Държавата закъсня с необходимата политика и мерки за преодоляване на проблемите, произтичащи от маломерната поземлена собственост и нерационалната й персонификация, което препятства водещите структури с потенциал да възродят лозарството и винарството;
- Въпреки кризата и проблемите, българският и чужд капитал, в т.ч. и от сфери извън земeделието и винарската промишленост, оцени предимствата и потенциала на бранша за реализиране на добра печалба при производство на качествени вина. Вероятно инвестициите в бъдеще ще растат;
- Перспективни са структурите, регистрирани по търговския закон, насочващи усилията си към минимизиране на риска и висока доходност в средносрочна и дългосрочна перспектива, затваряйки цикъла земя ­ краен продукт. Те решават суровинния проблем, гарантират качествена суровина от добри сортове и произход, което е предпоставка за качествени вина от високоценовия сегмент на международните пазари;
- Помощите от ЕС, макар и с малък размер (15 лв./da, при текущи годишни разходи 600 лв./da), ще бъдат допълнителен стимул и мотивация за инвестиции в лозарството;
- Държавата с адекватната си политика може да подпомогне процесите, чрез активизиране на позeмления пазар да се преодолее проблемът с разпокъсаните маломерни лозови насаждения.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Influence of the Common Agricultural Policy of the European Union over Vine-growing Development

M. RISINA
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The condition of the viticulture in Bulgaria is analyzed as well the performed restructuring during the land and agrarian reforms. In a greater detail there are studied: the changes of the vineyard areas; the age structure of the plantations and their physiological condition; the number, the size and the structure by legal status of the farms, considered as vine-growers by the Agricultural Farms' Census of 2003; economic issues; the consequences of the Ministry of Agriculture and Forestry policy in view of preparing of vine-growing for successful functioning after the country's accession to the EU. The basic tools of the CAP of the EU and their expected ways of influencing on the vine-growing branch are indicated. Finally, the development perspective of the farms by legal status are outlined. The basic conclusions from the study are as follows: 1. The Bulgarian vinegrowing is joining the EU economic area insufficiently prepared, e.g. with old plantations dispersed among numerous small proprietors. 2. The Government policy and measures are late for the overcoming of the problems deriving from the small sized land property and irrational personification. This is an obstacle to the ressurection of vine-growing and wine processing. 3. In spite of the depression and the problems, the Bulgarian and the foreign capital, also including that which comes from the outside of the agricultural sector and wine-trade appreciated the advantages and the capacity of this branch enabling handsome profits from high-quality wine production. It is likely that further investment grows. 4. Perspective are those organizations registered according to the Trade Law which are eager to minimize risks and acquire high returnability in mid- and long-term perspectives and which succeed to close the land-final product cycle. They solve the raw-material problem, guarrantee high-quality raw material from variaties of good origin. This is a prericuisites of assigning qualstative wines of high-price segment at international markets. 5. The EU subsidies of 15 BGN per da (at current yearly costs of 600 BGN per da) will be a supplementary stimulus and motivation for the investment in vine-growing. 6. The Government with its adequate policy could be of help to the processes through the activization of the land market and overcoming the partition of the small vine plantations.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 20.12.2006 г.