Европейската методология и практика при изучаване на аграрните структури в България

Доц. д-р Тодор И. Тодоров
СА “Д. А. Ценов” ­ Свищов

Резюме: Изследването на аграрната структура има голямо значение за формулиране на бъдещата аграрна държавна политика в рамките на Европейския съюз. Традиционните аспекти на направленията, в които се изучава аграрната структура, днес вече са променени в посока на тяхното унифициране с практиката на Евростат. Определен принос за внедряване на статистическите евростандарти има Дирекция “Агростатистика” при МЗГ, чийто публикации на резултатите от преброяванията на земеделските стопанства представят по нов начин различните видове аграрни структури. Особен интерес представлява оценяването на вложения труд чрез измерителя “годишна работна единица”, изчисляването на индикаторите “стандартна разлика” и “икономическа единица”, въз основа на които за пръв път у нас се дефинира специализацията и типологията на земеделските стопанства. Тези и редица други нови моменти са обект на изследване в настоящата статия, като целта е те да бъдат представени на българския читател по удобен и достъпен начин.
Ключови думи: аграрна структура, земеделски стопанства, икономическа единица, годишна работна единица, стандартна разлика.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The European Methodology and Practical Aspects of Agricultural Structure Research

T. Todorov
Tsenov Economic Academy - Svishtov

(Summary)
Analyzing agricultural structure is very important for formulating the future Government agricultural policy of the country as a part of the European Union. The conventional aspects if the agricultural structure studies before have already changed in a way that allows their harmonization with the Eurostat requirements. The Agrostatistics Directorate at the Ministry of Agriculture and Forestry provided a substantial contribution to the implementation of statistical standarts. The publications of the results of the agricultural censuses present the different kinds of agricultural structures in a new way. The evaluation of labour by using "annual work unit", the calculation of "standart gross margin" and "economic size unit" indicators are also of special interest. They provided the basis upon which the State defined for farm specialization and typology the first time. These and many other new aspects are study topics in the accentuated article by the aim of which to present them to the Bulgarian reader in convenient and accessible way.
Key words: agricultural structure, agricultural farms, economic size unit, annual work unit, standart gross margin.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 12.02.2007 г.