Ефективност на избора на фенофаза и височина на косене на първи откос при двуоткосното прибиране на зимуващ грах за фураж

Н.с.д-р Мая Стойкова
Институт по фуражни култури - Плевен
Ст.н.с.д-р Тодор Кертиков, Д-р Атанас Русенов
Национален център за аграрни науки - София

Резюме: Икономическият ефект от двуоткосното прибиране на зимуващия фуражен грах в голяма степен зависи от фенофазата на прибиране и височината на косене на I откос. В тази връзка, целта на разработката е да се установят най-подходящите фенофази и височини на косене при граха. Извършеното проучване показва, че намаляващата с прибирането в по-късни фенофази, успоредно на напредващата вегетация, продуктивност на посева и респективно икономическа ефективност, може да бъде компенсирана с увеличена височина на коситбата при прибиране на първи откос. Печалбата от това технологично решение нараства с от 78,68 до 129,85%. В същото време, независимо от фенофазата на прибиране на зимуващия фуражен грах, височината на коситбата на първи откос от 15 и 20 сm е икономически най-целесъобразна, с получения допълнителен чист доход от единица площ, по-висок от 10,67 до 74,75% спрямо контролата.
Ключови думи: зимен фуражен грах, двукратно прибиране, фенофаза, височина, ефективност.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Efficiency of the Choice of the Crop Growth Stage and Height of First Cutting of the Twofold Harvesting of Winter Forage Pea

M. STOYKOVA
Institute of Forage Crops - Pleven
T. KERTIKOV, A. RUSENOV
National Agricultural Science Center - Sofia

(Summary)
The economic efficiency of two-cut harvesting of the winter forage pea depends in a great degree on the crop growth stage of harvesting and the height of cutting of the first cut. In this connection, the objective of this work was to determine the most appropriate growth stages and heights of cutting of the forage pea.
This study showed that decreasing productivity in parallel with the progress of the vegetation and economic efficiency, respectively, can be compensated for with increasing of the height of cutting of the first cut. The net income increased by 78, 68 to 129, 85 %. In the same time, despite of the stage of crop growth, the height of cutting of first cut from 15 and 20 cm was the most expedient economically. An additional net income per unit from 10, 67 to 74, 75% higher than the control was obtained.
Key words: winter forage pea, twofold harvesting, phenological stage, height, efficiency.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 19.04.2006 г.