Оценка на ефектите от прилагането на биологичното земеделие

Докторант Лозана Василева
Университет за национално и световно стопанство ­ София, Катедра “Агробизнес”

Резюме: Биологичното земеделие е една от формите на устойчивото развитие в земеделието, която се развива от 30-те години на миналия век и става все по-популярна в целия свят. Като устойчива земеделска система, биологичното земеделие осигурява икономически, социални и екологични ползи, които са предмет на редица научни проучвания в световен мащаб.
Целта на статията е да се разгледат основните моменти при оценката на ефектите от биологичното земеделие в литературата, като се дефинират двете сравнявани системи и съдържанието на ефектите от прилагането им и се направят изводи и препоръки за научните изследвания в тази област. Причината за фокусирането в тази сфера е лиспата на разработени стандартни методи за количествен анализ на ефектите от биологичното земеделие. Единствено междудисциплинарен подход може да се приложи при оценката на различните въздействия от дейности, като биологичното земеделие.
С прегледа на литературата се определя обхвата на икономическите, екологичните и социалните ефекти от земеделските системи. Подчертава се необходимостта от система ­ еталон за сравнение. Отговорът на въпроса дали дадената система функционира екологично, социално и икономически по-добре или по-лошо в сравнение с друга система изисква една от системите да се приеме като еталон за сравнение. Обсъждат се ключовите моменти, когато се извършват или разглеждат сравнителни изследвания в областта на земеделските системи, като обективността при изследването, периодът, който се обхваща, данните, мащабът, показателите, изборът на стопанства за сравнения, обобщаването на резултатите и др.
В статията се разглеждат използваните методи за оценка на икономическите, екологичните и социалните ефекти за сравняваните земеделски системи и се дават някои препоръки за изследванията в тази област. Прави се извода, че при оценката на ефектите от биологичното земеделие е необходимо да се разгледа конкретен частен случай, да се даде точна и ясна дефиниция на двата вида сравнявани земеделски системи, като се направят допускания и уточнения, които са до известна степен специфични за конкретното изследване.
Ключови думи: биологично земеделие, земеделска система, конвенционално земеделие, ефекти, оценка.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Assessment of Effects of Organic Farming

L. VASILEVA
University of National and World Economy ­ Sofia

(Summary)
Organic farming is one of the forms of agricultural sustainable development, which is initiated in the 30's of the last century, and becoming more and more popular throughout the world. As a sustainable system, the organic farming delivers economic, social and environmental benefits, which are subject of numerous scientific investigations worldwide.
The aim of the article is to examine the main issues of the assessment of effects of organic farming in selected publications, while defining the two compared farming systems and the parameters of environmental, social and economic effects as well as to make conclusions and recommendations for further research in this field. The reason for the focus on this scope is the lack of developed standard methods for quantitative analysis of the effects of organic farming. Therefore, only the interdisciplinary approach is appropriate to be applied when assessing the different impacts of activities such as organic farming.
The review of the literature is aiming to enhance the parameters of environmental, social and economic effects of the farming systems. The need of a standartized system for comparison is underlined. The question whether a given system performs better or worse environmentally, socially, or economically as compared to another system requires one of the systems to act as a standard. The key issues that need to be considered when designing and interpreting comparative studies on farming systems are discussed, e.g. reliability of the research, reference period, scale, data, indicators, selection of farms for comparisons, generalization of the results etc.
In this article the most frequently used methods for measuring the various environmental, economic and social effects of compared farming systems are identified and there are given some recommendations concerning the research in this field. The conclusion is that in the assessment of organic agrculture's effects it is important to use the case study approach, defining clearly the kind of the two compared farming systems and making some specific assumptions and corrections, adequate to the concrete research.
Key words: organic farming, agricultural system, conventional farming, effects, assessment.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 22.11.2006 г.