Структурни аспекти на социалния капитал в българското земеделие

Доц.д-р Стела Тодорова
Аграрен университет - Пловдив

Резюме: Най-новата литература и изследванията върху социалния капитал показват икономическата важност на социалните особености като доверие и норми, които улесняват кооперирането между хората. Статията фокусира върху ролята на социалния капитал в контекста на българското земеделие. Защитата на интересите на земеделските производители, получаването на кредити, общото използване на машините, маркетинговото и информационното обслужване са същността на социалния капитал в селските райони. Чрез формирането и по-нататъшното укрепване на организациите на земеделските производители, българските фермери и производители могат да подобрят продуктивността си, както и икономическото си благосъстояние. Ето защо наред с другите производствени фактори (земя, труд и физически капитал), социалният капитал в земеделието се явява също производствен фактор, заместващ останалите по-ограничени фактори.
Целта на настоящото изследване е да установи равнището на развитие на социалния капитал в българското земеделие, като направи оценка на дейността на съществуващите аграрни организации в България и тяхното отношение към земеделските производители. При изследване на проблема се ръководим от разбирането, че организациите в подкрепа на земеделските производители се явяват форма на структурен социален капитал. Историческото развитие на тези организации, тяхната трансформация, цели, брой членове, годишен бюджет, регионална концентрация и пр. са основните показатели използвани при оценка на дейността им.
В резултат на проведеното изследване се прави извода, че въпреки наличието на голям брой неправителствени аграрни организации, равнището на съществуващия социален капитал е ниско. Неправителствените аграрни организации като носители на социален капитал ще допринесат за земеделското и селското развитие чрез подпомагане на колективните действия, кооперирането, обмяната на знания и въвеждането на нови технологии.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Structural Aspects of Social Capital in Bulgarian Agriculture

S. Todorova
Agricultural University - Plovdiv

(Summary)
The recent literature and investigations on social capital point out the economic importance of the trust and norms as social features that facilitate the cooperation among the people. The paper emphasizes the role of social capital in the context of Bulgarian agriculture. Social capital in the rural regions is of particular importance for their economic development and is distinguished as playing a key role in defending the agricultural producers' interests, providing access to credits, sharing the machines and performing marketing and information services. Through establishment and further strengthening of the producer organizations, Bulgarian farmers and producers will be able to improve their production efficiency and economic welfare. Therefore, along with the other production factors, such as land, labor and physical capital, the social capital in agriculture also appears a production factor replacing the rest more limited ones.
The objective of this study is to investigate the level of development of social capital in Bulgarian agriculture through evaluating the activity of agricultural organizations and their relevance to the agricultural producers. In studying the problem, we proceed from the understanding that the organizations in support of agricultural producers are found to be a form of structural social capital. The main indicators used to estimate the activity of these organizations are their historical development, transformation, goals, number of members, annual budget, regional concentration, etc.
The study reached the conclusion, that notwithstanding the existence of a large number of NGOs, the level of social capital is low. The social capital, including the non-government agricultural organizations as bearers of this capital will contribute to agriculture's and rural regions' development through facilitating the collective actions, cooperation, sharing of knowledge and technological innovations.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 6.07.2006 г.