Реалните опции и тяхното приложение при стратегическите инвестиционни решения в земеделието

Ст.н.с. д-р Димитър Николов
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на статията е да представи нов метод за оценка на инвестициите в земеделието. Необходимостта от въвеждане на този метод, известен като метод на реалните опции при оценка на инвестициите в земеделието е продиктувана от няколко обстоятелства. Най-важните от тях са свързани с увеличаване на държавната подкрепа в отрасъла и наличието на рискова среда в земеделието. Дългият срок на въвеждане на инвестициите и необходимостта от технологично обновление на отрасъла свързани с въвеждането на нови системи на земеделие, допълнително поставят нови изисквания при оценката на инвестиционните проекти. Тези изисквания са свързани с въвеждането на динамични методи за оценка на инвестиционните решения, какъвто е методът на реалните опции. В статията се съпоставят двата метода този на реалните опции и на дисконтираните потоци, като се прави преглед на използването на новия метод в земеделието.
Ключови думи: реални опции, инвестиционни решения, фискова среда

Прочетете цялата статия - PDF файл

Real Options and their Aplication in Investment Decisions in Agriculture

D. NIKOLOV
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The objective of this article is a new approach of agricultural investment assessment to be presented. The necessity of the method of real options to be involved in assessing agricultural investment is determined by several circumstances. The most important among them are related to the augmentation of the Government assistance in this sector and the availability of risky environment of the agricultural sector. The long lasting period of investment involvement and the need of technological renovation related to the introduction of new agricultural systems complementarily impose new requirements concerning the investment projects assessment.
These requirements are related to the involvement of dynamic methods of investment decision assessment such as the method of real options. There is made a comparison between this method and the method of the discounted flows, followed by a review of the new method application in agriculture.
Key words: real options, investment decisions, risky environment

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 6.12.2006 г.