Финансиране на земеделските стопанства

Докторант Жени Бумбарова-Начева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на настоящата статия е да се анализират проблемите и възможностите за финансиране на българското земеделие, като главно условие за успешното превръщане на земеделските стопанства в конкурентни участници на Европейския пазар. Проблемите на финансирането са проследени в рамките на отношенията между стопанствата и подкрепата на ЕС, прилагайки утвърдената система от субсидии и отношенията между вътрешните финансови институции и държавата. Другата страна, имаща пряко отношение към развитието на земеделието, са банковите и небанковите финансови институции, с които отрасълът има специални отношения, както и отношенията между тези институции и стопанствата.
Разгледани са основните източници за финансиране на земеделските стопанства:
- самофинансиране;
- държавата. Това финансиране се реализира по два начина: чрез субсидиране на отрасъла и чрез кредитиране с финансови средства, отделени в специални фондове;
- създаване на подходящи условия за разширяване на кредитирането чрез банкови кредити.
Проблемите на финансирането на българското земеделие са разгледани на примера на 30 стопанства от община Асеновград, съвкупност, типична за някои основни селскостопански райони в страната, които ще играят главна роля за участието на страната в Европейския съюз и търговията с хранителни продукти. Това се налага от липсата на конкурентна информация за финансовото състояние на земеделските стопанства в страната като цяло.
Стопанствата от изследваната съвкупност са ярка демонстрация за следното:
- Земеделската площ не може да бъде измерител на големината на земеделските стопанства. Тя не бива да се използва като база за определяне на директните субсидии от ЕС.
- Когато се оценява производствената база на стопанствата, може да се отбележат две неща: техническата част е на изключително ниско равнище и пълното обновяване на техниката е основна задача на стопаните; на добро равнище е биологичната част на производствената база и това личи от задоволителните на този етап добиви от трайните насаждения.
- Важен фактор на производството е качественото състояние на стопаните, които работят и управляват стопанствата.
Със сигурност може да се каже, че в страната има няколко десетки хиляди стопанства като изследваните, които след не много години ще дават облика на българското земеделие. Те ще са достатъчно едри, за да са ефективни и конкурентоспособни на нашия и eвропейските пазари.
Трябва да се подчертае стремежът за увеличаване размерите на стопанствата, което потвърждава извода, че хората там трайно ще се занимават със земеделие. От професионална гледна точка това няма да е трудно, стига да е възможно финансирането на тези намерения.
Анализът на резултатите от изследването показва, че през 2005 г. в страната има благоприятни икономически условия за производство и реализация на продукцията в земеделието.
Основен проблем са възможностите на стопанствата за създаване на материални активи, т.е. за просто и разширено възпроизводство, предвид незадоволителното равнище на наличната база и изразеното желание за разширение на производството. Няколко въпроса са важни в това отношение:
- Извършените досега инвестиции са изцяло със собствени средства, но независимо от това, възможностите за самофинансиране не могат да се оценят като много големи.
- С реализираната печалба стопанствата имат възможност да ползват инвестиционни субсидии, осигурявайки без проблеми половината от стойността на преките си средства.
- Недостатъчната наличност на стойностни дълготрайни активи, които да бъдат предоставени като обезпечения е главната причина досега стопанствата да не ползват дългосрочни кредити.
Въпросите, отнасящи се до подобряване финансирането на земеделските стопанства, са разгледани въз основа на извършената инвестиционна дейност от наблюдаваната съвкупност от 30 стопанства. На тази база се акцентира на необходимостта от държавни гаранции за ползване на банкови кредити, чрез които ще използват и немалките собствени възможности за инвестиране. Тези и подобни на тях стопанства, при добра организация от страна на МЗГ са в състояние да използват напълно субсидиите, които страната ще получи от ЕС.
Ключови думи: земеделски стопанства, самофинансиране, финансиране, субсидии, банкови кредити.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Financing of Farms

ZH. BUMBAROVA-NACHEVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The objective of this paper is to analyse the problems of the financing of Bulgarian agriculture as a major determinant for successfully transforming farms into competitive participants at the European market. Financing problems have been discussed in the frames of interfarm relationships and EU support through the established system of subsidies and in view of the relationship of the domestic financing institutions and the state. The bank and other financial institutions having special relationship with the sector, as well as the relations between these institutions and the farms form another aspect directly concerned with the financing of agricultural development.
The major sources of farms financing have been discussed:
- self-financing;
- the state. This form is accomplished in two ways: subsidizing the sector and crediting with resources allocated in special funds;
- creating adequate conditions for expansion of bank loan financing.
The financing problems of Bulgarian agriculture are discussed by an example of 30 farms in the Municipality of Assenovgrad - a dimension typical for some major agricultural regions which will have a significant role in Bulgaria's EU participation in foodstuffs trade. This approach is reasoned by the absence of complete information on the financial conditions of farms countrywide.
The surveyed farms clearly demonstrate the following:
- The farm area cannot be a measure of the farm size. It must not be used as a basis for allocating the direct subsidies from the EU.
- Two issues are worth to be mentioned: when assessing the production basis of farms - the technical level is very low and the complete renovation of the equipment is a major task of farmers; the biological aspect of the production basis is at a good level and this is evident from the current satisfactory yields of the perennial plants.
- The work and management farmers' capability is an important production factor.
Highlighted should be the fact that Bulgaria has tens of thousands of farms like the surveyed ones which in a couple of years will determine the pattern of Bulgarian agriculture. They will be sufficiently large to demonstrate efficiency and competitiveness at the national and European markets.
The stated drive for increasing the size of farms needs to be emphasized. This confirms the conclusion that the people there will be permanently engaged in farming. This will not be difficult from a professional perspective, as long as it is possible to finance such intentions.
The analysis of survey results shows that in 2005 the conditions for production and trade in farm goods in Bulgaria were favorable.
A major problem lies in farms' capacity to create tangible assets, i.e. for simple and extended reproduction, having in mind the unsatisfactory level of the existing base and the stated desire to extend production. There are a couple of important issues in this respect:
So far, investments are entirely performed with own funds, but despite that the self-financing capacity cannot be assessed as significant.
With the profit realized the farms can use investment subsidies, easily securing half of the value of their direct resources.
The insufficient availability of valuable fixed assets to be used as security is the main reason for farms not to take long-term loans so far.
The issues of improving the financing for farms have been discussed on basis of the investment activity of the sampled 30 farms. Hence, the focus is placed on the need of state guarantees for bank loans which will provide an opportunity to use the considerable own capacity for investment. These farms, as well as other like them, are capable of making full use of the EU subsidies which Bulgaria will receive, in case Ministry of Agriculture and Forestry manages to provide adequate organization.
Key words: farms, self-financing, financing, subsidies, bank loans.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 9.01.2007 г.