Влияние на Общата селскостопанска политика върху състоянието и развитието на овцевъдните стопанства

Ст.н.с. д-р Мимоза Младенова
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Състоянието и развитието на овцевъдството като традиционен за страната подотрасъл е предопределено от извършената аграрна реформа и промяната на собствеността върху средствата за производство. Сега след присъединяването ни към ЕС, развитието ще се определя от общата аграрна политика на съюза.
Целта на статията е да анализира състоянието и проблемите на овцевъдните стопанства и да направи оценка на влиянието на ОСП върху тяхното развитие.
Извършеното изследване показва, че в овцевъдството се очертава дуалистична структура на организационно-производствените единици - с голям брой дребни семейни стопанства с полустоков характер и с малък брой едри стопанства - предимно стокови.
Една от причините за това е неправилно проведената аграрна реформа. След реформата овцевъдните ферми се унищожиха, без да са изградени алтернативни производствени структури, които да поемат животните и това доведе до тяхното раздробяване.
Другата причина е свързана с държавната политика, провеждана в преходния период. През този период не се създадоха необходимите икономически стимули, които да провокират частната инициатива за въвеждане на нови активи в овцевъдния сектор.
Това е състоянието на овцевъдството в момента на присъединяване на страната към ЕС: висок процент дребни стопанства, които няма да могат да отговорят на изискванията на ОСП и ще запазят характера си и малък брой по-едри ферми, които трябва да разширяват, модернизират и преструктурират производството си.
Основните инструменти, с които ОСП ще влияе върху развитието на овцевъдните ферми, са следните: директни плащания на единица площ за стопанства, които притежават площ над 10 da; плащания при специални условия за животновъдни продукти; преструктуриране на стадата; схеми за частно съхранение; маркетингови изисквания и стандарти за качество; експортни субсидии и организации на производителите.
Това поставя съответни изисквания към земеделските производители-овцевъди, които се изразяват в следното:
- Да се увеличи размера на овцевъдните стопанства и да се подобри материално-техническата база;
- Да се извърши преструктуриране на стадата;
- Да се увеличи средната продуктивност както в млечното, така и в месното овцевъдство, и да се повиши производителността на труда;
- Да се спазват стандартите за качество;
- Овцевъдите да се обединяват в организации на производителите.
Ключови думи: овцевъдни ферми, млечно овцевъдство, месодайно овцевъдство, директни плащания, преструктуриране на стадата, организации на производителите.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Impact of the Common Agricultural Policy on the State and Development of the Sheep-breeding Farms

M. Mladenova
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
Sheep-breeding is a traditional branch whose state and development have been determined by the achieved agricultural reform and changes of the production asset property. On the other hand this development will be determined by the Common Agricultural Policy (CAP) once the accession of Bulgaria to the EU is accomplished.
The aim of the author is to analyse the state and problems of the sheep-breeding farms and to evaluate the CAP impact on their development.
The conducted study indicates that a two-sided structure is assigned to the organizational-production units of sheep-breeding, e.g. of a large number of small family farms and their semi-market nature on the first side and of a small number of large farms with market orientation on the second side.
One of the reasons for this is the wrongly conducted agricultural reform. As a result the existing sheep-breeding farms have been destroyed without replacement by alternative production structures able to enhance the animals, therefore leading to farms fragmentations.
The next reason is related to the Government policy during the transition period while there have not been created appropriate economic stimuli, provoking private initiatives regarding new assets involvement in the sheep rearing branch.
The state of this branch at the moment of Bulgaria's accession to the EU is determined by a large share of small farms unable to satisfy the CAP requirements and going to keep their nature and a small number of larger farms forced to extend, modernize and restructure their production.
The basic instruments by which the CAP will impact on the sheep rearing farms are as follows: direct payments per unit of land for farms which dispose of over 10 da of land; payment for animal products at special conditions; herd restructuring; schemes of private conservation; marketing requirements and quality standards; export subsidies and organizations of producers.
All this is related to requirements regarding the sheep-rearing farm producers as follows:
- To augment the size of the sheep rearing farms and to improve their technical base.
- To assure the herds' restructuring.
- To increase the mean productivity of the meat and milk sheep-rearing and labor productivity as well.
- To respect the quality standards.
- The sheep-breeders to consolidate in professional organizations of producers.
Key words: sheep rearing farms, milk sheep-breeding, meat sheep-breeding, direct payments, restructuring of the herds, producers' organizations.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 17.01.2007 г.