Влияние на Общата селскостопанска политика върху развитието на специализираните стопанства за полски култури

Ст.н.с. д-р Нина Котева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Изследването е предназначено да даде отговор на основни въпроси за приложимостта и потенциалния ефект на ОСП върху специализираните земеделски стопанства за полски култури: обхват-брой, категории стопанства, които могат да отговорят на изискванията за подпомагане от ОСП; влиянието на отделните мехaнизми върху земеделските стопанства, потенциалните заплахи и насоките на организационно-стопанското преструктуриране в сектора.
Анализът за готовността на земеделските стопанства в сектора за приложение на ОСП, включва оценка на организационно-стопанската структура и икономическото състояние по организационни форми. Посочени са проблемите пред земеделските производители по отношение на конкурентоспособността на продукцията при евроинтеграцията на отрасъла; откроени са сравнителните предимства на едрите стопански структури.
Изследванията за приложимостта на ОСП показват, че около една пета от специализираните стопанства за полски култури ще имат достъп до субсидиите на единица площ, от тях 6 % са едри производствени структури, съсредоточени главно в зърнопроизводството и маслодайните култури. Те ще са в състояние да инвестират значителни средства за модернизация на производството, уедряване, оборудване за съхранение на продукцията. Директните плащания ще повишат не само доходите, но и тяхната ефективност и ще подобрят конкурентните им позиции на европейския пазар.
В резултат на проведеното изследване се прави заключението, че прилагането на мехaнизмите и мерките на ОСП ще задълбочат промените в броя и структурата на земеделските стопанства. Прилагането на схемата за директни плащания на единица площ, като инструмент, насочен пряко към земеделските производители ще оказва съществено влияние върху организационното преструктуриране в сектора, насочено към намаляване броя на дребните стопанства, увеличаване размерите на едрите стопанства в зърнопроизводството и маслодайните култури.
Ключови думи: производствени култури, ефективност, модернизация

Прочетете цялата статия - PDF файл

Impact of the Common Agriculural Policy on the Development of Specialized in Field Crops Farms

N. KOTEVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The study is focused on the main issues about the applicability and potential effect of the CAP concerning the specialized in field crops farms: dimension - number, farm cathegories which comply to the CAP support requirements. impact of the diverse mechanisms on agricultural farms, potential menaces and directions of organizational and economic restructuring of the branch.
The analysis related to the readiness of the farms of this branch for the application of the CAP includes the evaluation of the organizational and economic structure and the economic status by organizational forms. There are indicated the agricultural producers' problems concerning the competitiveness of the produce when the Eurointegration of the branch is settled; there are underlined the comparative advantages of the large economic structures.
The study on the applicability of the CAP shows that about one fifth of the specialized in field crops farms would have an access to the subsidies paid per unit of land. Large producing farms are 6% of them, specialized mainly in grain and oil-bearing plantations. They would be in position to perform significant investment in production modernization, consolidation, equipment for produce preservation. The direct payments would not only augment their revenues, but their efficiency as well and improve their competitive advantages at the European market.
On the basis of the conducted study there is drawn the conclusion that the application of the mechanisms and measures of the CAP will make the changes in the number and structure of the agricultural farms more profound. The application of the scheme of direct payments per unit of land as an instrument refering directly to agricultural producers will have a significant influence on the organizational restructuring of this branch, aiming to diminish the number of small farms and to augment the scale of the large farms in grain production and oil-bearing plantations.
Key words: production structures, efficiency, modernization

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 18.01.2007 г.