Земеделските стопанства в източноевропейските страни - предизвикателства и поуки от присъединяването към ЕС

Ст.н.с. д-р Красимира Кънева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се прави сравнителен анализ на земеделските стопанства в България, Унгария, Чехия и Източна Германия. Установява се, че България и Унгария имат сходна организационна структура със значителен брой дребни стопанства, докато в останалите две страни преобладават едрите формирования. Производствените кооперации имат най-голямо значение в България, докато в останалите страни продължава процесът на преобразуването им, предимно в ООД. Все по-широко разпространение получават партньорствата (Източна Германия) и АД (Чехия).
Изследват се и двата основни фактора, предопределящи сравнително най-ниския икономически потенциал на стопанствата. Първият е ниската производителност на труда, породена от бавното преструктуриране на стопанствата и наличието на свръх заетост в отрасъла, а вторият - по-ниското равнище на инвестиране, кредитиране и пряка държавна подкрепа за земеделските стопанства, в резултат на което се забави преструктурирането и модернизацията. Като последица може да се очаква по-слаба усвояемост на субсидиите и по-бавно нарастване на доходите, тъй като значителна част от средствата трябва да се “погълнат” за подобряване на организационно-икономическото състояние на стопанствата.
Очакванията са, че макар в по-неизгодни позиции, земеделските стопанства ще се повлияват от ОСП в същата посока, както е в новоприетите страни - зърнопроизводителки - зърнените ще запазят или разширят дела си, говедовъдните стопанства, особено млечните, ще намаляват и ще се преструктурират, а тези отглеждащи овце имат добри предпоставки за развитие. Перспективите пред свиневъдните стопанства ще се предопределят от възможността да устоят на конкурентния натиск на другите страни от ЕС.
Ключови думи: конкурентен натиск, икономически потенциал, модернизация

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Agricultural Farms in the East European Countries: Challenges and Lessons from the European Union Accession

K. KANEVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
In this article a comparative analysis of the agricultural farms in Bulgaria, Hungary, Czech Republic and Eastern Germany is made. It is summarized that due to the significant share of small farms, a similar organizational structure is assigned to Bulgaria and Hungary, while in the remaining herefore metnioned countries there predominate large farms. Production cooperatives are most important in Bulgaria while in the other countries there continues the process of their reformation mainly in limited liability companies. The partnerships are more and more spreading in Eastern Germany as well as the shareholders companies - in the Czech Republic.
There are studied the two basic determinants which cause the relatively low economic potential of the farms. The first one is the low labor productivity caused by the slow farms' restructuring and the presence of the over ocupational rate in this sector. The second one refers to the lower level of investment, lending and direct Government assistance, resulting in the retardation of both restructuring and modernization of the agricultural farms. As a consequence, there must be expected a weak assimilation of subsidies and slower income increment as far as a significant part of the assets are to be spent for the sake of the improvement of the farms' organizational and economic status.
The expectations are that although in a less profitable position, the Bulgarian agricultural farms will be influenced by the Common Agricultural Policy of the European Union in the same way as in the other newly accepted countries, e.g. the cereals farms will preserve or increase their share, the stock breeding farms, especially those with milk specialization will decrease and restructure, while the sheep rearing will have good development opportunities. The perspectives of the pig rearing farms will be determined by their opportunity to survive the competitive pressure from the other EU countries.

Key words: competitive pressure, economic potential, modernization.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 21.11.2006 г.