Необходимост от законодателни промени на аграрната политика в тютюнопроизводството след 01.01.2007 г.

Д-р Атанас Русенов
Национален център за аграрни науки - София

Резюме: Въпреки широкото навлизане на пазарните отношения в земеделието, предвид специфичната роля и значение на тютюнопроизводството и европейската практика в това направление, неговото развитие е обект на строго и детайлно регламентирано държавно регулиране.
Началото на 2007 г. ще отбележи края на един сложен и противоречив етап в развитието на аграрната политика на страната в т.ч. и на политиката в тютюнопроизводството.
От 2007 г. в българското земеделие ще задействат нови механизми, които са присъщи на Общата селскостопанска политика (ОСП) на страните от Европейския съюз (ЕС). В основата на тези механизми стои общата организация на пазарите (ООП) - система от правила и инструменти за държавно регулиранене.
Независимо от значителната законодателна и практическа работа извършена от съответните държавни институции и постигнатото през последните петнадесет години сближаване на механизмите, регулиращи тютюнопроизводството в икономическото пространство на ЕС и България, очакванията са през 2007 г. да се появят някои сериозни проблеми. Те са свързани с настъпилите в ЕС промени в пазарната организация на тютюневия сектор, които ще трябва да се прилагат у нас и ще се сблъскат още в началото на 2007 г. с остарели, но неотменени и неефективно действащи правни норми на българското законодателство.
Целта на настоящата статия е да се откроят и обосноват някои от най-необходимите законови промени на аграрната политика в тютюнопроизводството. Тяхното своевременно конкретизиране е от обществен интерес, защото ще очертае посоката им и ще допринесе за изясняване на близката и по-далечна перспектива на тютюнопроизводството. Това ще внесе спокойствие сред производителите и търговците на тютюн.
Ключови думи: тютюнопроизводствена политика, пазарни механизми, законодателство

Прочетете цялата статия - PDF файл

Necessity of Legislative Changes in Agricultural Policy of the Tobacco Production after 1 January, 2007

A. RUSENOV
National Center of Agricultural Sciences - Sofia

(Summary)
Despite the large involvement of the market relations in the agricultural sector, the tobacco production development is a subject to strong and detailed Government regulation as far as its specific role and importance and regarding the European practice in this area.
The beginning of 2007 will mark the end of the complicated and contradictive stage of Bulgaria's agricultural development, including the tobacco production policy.
Since 2007 new mechanisms relevant to the EU Common Agricultural Policy will act. Thy are based on the common market organization - a system of rules and instruments of Government regulation.
It is expected some serious problems to arise during 2007 in spite of the important legislative and practical activities regarding the equalization of the mechanisms of the tobacco production regulation of the EU and Bulgaria. They are mainly refered to the already set in changes in the market organization which is to be involved in Bulgaria and the oldish and inefficient legal normatives still acting according to the Bulgarian legislation.
The purpose of the author is to outline and justify some of the mostly needed changes of the law regarding the tobacco production policy. Their timely concretization is of public interest since it would mark the changes' direction and would contribute to the clarification of the near and more distant perspective of tobacco production and this way relief the tobacco producers and merchants.
Key words: tobacco production policy, market mechanisms, legislation.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 28.12.2006 г.