Съдържание на брой 1/2006 г.

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Цв. Ковачева - Присъединяването на България към ЕС и влиянието му върху развитието на млечния сектор развитие на селските райони

П. Мишев, А. Големанова - Избор на политики за развитието на Североизточния регион на България

О. Боюклиев, Р. Попов, Б. Иванов - Възможности за развитие на икономиката в общините Драгоман, Трън, Трекляно и Кюстендил

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

Ат. Русенов - Тютюневото семепроизводство - механизъм и финансиране

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

А. Данчев - Особености на изграждането на социалния капитал и влиянието му върху устойчивото развитие на селските райони

В. Хаджиева - Състояние и възможности за устойчиво развитие на земеделските стопанства

А. Митева - Възможности и перспективи за интегрирано устойчиво развитие на община Минерални бани

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Ив. Стойчева - Анализ на динамиката на средните добиви от някои зърнено-хлебни култури в област Стара Загора за периода 1994-2005 г.

Ю. Яркова - Проучване икономическите особености и определяне на икономическите резултати от стартирането на професионална лумбрикоферма

ЦИТИРАНИ АВТОРИ В СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 1. 2006 г.

Съдържание на брой 2/2006 г.

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

М. Младенова - Влияние на ОСП върху състоянието и развитието на млечните ферми

АГРАРНА ПОЛИТИКА

И. Янакиева, Ст. Велев - Критерии за дефиниране на Планинските необлагодетелствани райони

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Л. Василева - Приносът на биологичното земеделие за постигане на устойчивостта

А. Алексиев - Алтернативни модели за устойчиво развитие на полупланинското земеделие развитие на селските райони

М. Анастасова - Нов методически подход при определяне на селските райони

Н. Маламова, И. Драганова - Жилищните условия като фактор за устойчиво развитие и генериране на алтернативна заетост в селските райони

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

И. Пенов - Методичен подход за оценка на влиянието на торенето и варуването върху производствените и икономическите резултати

ЕКОЛОГИЯ И ИКОНОМИКА

Ю. Яркова, В. Кацаров, Е. Генчев - Определяне оптималното равнище на производство в свиневъдството при спазване на екологичните критерии

ИКОНОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ И АНАЛИЗ

В. Мицов, К. Онков, Г. Тегос - Иконометричен анализ на морския риболов в Гърция

КРЪГЛА МАСА

НОВИ КНИГИ

ЦИТИРАНИ АВТОРИ В СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 2. 2006 г.

Съдържание на брой 3/2006 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Р. Попов - развитието на българските земеделски стопанства в условията на приложението на общата селскостопанска политика на ЕС

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

А. Симова - Винопроизводството в България пред прага на присъединяването на страната към ЕС

ПАЗАР И ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ

В. Манолова, А. Живондов - Трайните насаждения и проблемите с уедряването на земеделските земи

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Х. Башев - Оценка на устойчивостта на българските ферми

А. Алексиев, И. Пенов - Ролята на социалния капитал за устойчивото използване на раздробената земя в България

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

М. Заркова - методически подход за оценка на диферсификацията на икономическите дейности в селските райони

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

М. Атанасова - Проблеми при произвоството и търговията с розов цвят и продукти, произведени от него

Е. Василев, т. Кертиков - Икономическа оценка на семепроизводен посев от ежова главица, създаден под покров на пролетен фуражен грах

М. Михайлова-Тонева - Овцевъдството - състояние, пазар и селекция

М. Стойкова - Технико-икономическа ефективност на овцевъдството в масив централ, Франция и северен централен район в България

ЦИТИРАНИ АВТОРИ В СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 3. 2006 г.

Съдържание на брой 4/2006 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

И. Янакиева, М. Вандова - Икономическа и агроклиматична обосновка на критериите за дефиниране на Планинските необлагодетелствани райони в България

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

А. Симова - Готовност на сектора винопроизводство и лозарство за присъединяване към единния пазар на ЕС

ПАЗАР И ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ

М. Георгиев, И. Пенов - Влияние на разходите по прехвърляне на земеделска земя върху консолидацията на поземлената собственост

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Х. Башев - Управление на аграрната и селската устойчивост

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

М. Анастасова-Чопева - Усъвършенстването на социалната среда - важен фактор за подобряване качеството на живот в селските райони

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Н. Георгиева, М. Стойкова, T. Кертиков, Ат. Русенов - Икономическа оценка на производството на фураж и зърно от зимен фий при различни срокове на сеитба и сеитбени норми

П. Стойков, С. Симеонова, В. Гайдарска, М. Михайлова-Тонева, Р. Петрова - Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода

СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ

Ю. Яркова, Б. Стойкова - Социалният туризъм - нова възможност за регионалното развитие

ЦИТИРАНИ АВТОРИ В СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 4. 2006 г.

Съдържание на брой 5/2006 г.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

А. Русенов - Икономическа реализация на интелектуалната собственост на Националния център за аграрни науки върху тютюневи сортове

АГРАРНА ПОЛИТИКА

М. Рисина - Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и бъдещето на българското плодопроизводство

ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНИСВАНЕ

К. Кънева - Същност и възможности за развитие на корпоративни форми в земеделието

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

Ж. Бумбарова-Начева - Проблеми на бюджетното финансиране на земеделието

ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ И МЕХАНИЗМИ

Н. Котева, К. Кънева - Конкурентоспособност на земеделските стопанства при присъединяването на България към ЕС

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Х. Башев - Влияние на общата селскостопанска политика на Европейския съюз върху устойчивостта на земеделските стопанства в България

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

В. Хаджиева - Състояние и перспективи пред свиневъдството в България

Е. Видинова - Състояние и оценка на техническата осигуреност на земеделските стопанства

АГРОМАРКЕТИНГ

Е. Генчев, И. Динков - Нагласи на фирмите от отрасъл хранително-вкусова промишленост относно присъединяването на България към ЕС

СВЕТОВНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Е. Ксилопинакас - Eфективност на памукопроизводството в Гърция - проблеми, произтичащи от променената система на подкрепа

ЦИТИРАНИ АВТОРИ В СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 5./2006

Съдържание на брой 6/2006 г.

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Р. Попов, И. Боевски - Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и бъдещето на българските земеделски кооперации

Цв. Ковачева - Влияние на политиката на ЕС върху сектор Рибарство у нас

АГРАРНА ПОЛИТИКА

П. Горанова, В. Динкова - Основни проблеми на аграрната политика при производството на млечни продукти

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Г. Желязков, Г. Лъчов, Д. Дохчева - Коефициентът за бруто образуване на основен капитал като показател за потребностите от инвестиране в аграрния сектор

Г. Лъчов, Е. Петров, Ж. Герговска - Оценка на инвестиции в оборудване за доилния процес в кравеферми

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Кр. Кънева - Влияние на директните плащания върху възпроизводството на земеделските стопанства

М. Анастасова-Чопева - Издръжката на живот на земеделските домакинства при директните плащания от ЕС

Д. Митова - Сертифициране и контрол на земеделски продукти, произведени по биологичен начин

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Н. Маламова - Регионалният пазар на труда - възможности и ограничения за подобряване качеството на живот и диверсификация на икономическата дейност

СВЕТОВНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Д. Грозева - Кооперативното кредитиране в Русия - алтернатива за спестовно-кредитно обслужване на селските райони

Н. Зарук, Т. Боряева - Инвестициите като фактор за увеличаване конкурентоспособността на аграрно-промишления стопански сектор на Русия

ЦИТИРАНИ АВТОРИ В СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 6./2006