Инвестициите като фактор за увеличаване конкурентоспособността на аграрно-промишления стопански сектор на Русия

Проф. д.ик.н. Наталия Зарук, Ас. Татяна Боряева
Катедра “Финанси”, Пензенска държавна селскостопанска академия - Пенза, Русия

Резюме: В статията се разглеждат условията за производство на конкурентоспособна селскостопанска продукция и взаимовръзката между конкурентоспособността на предприятията и инвестиционните процеси в аграрно-промишления комплекс на Русия.
Активната държавна инвестиционна политика се приема като главен приоритет в стратегията на селското стопанство. Направен е изводът, че дълбоката инвестиционна криза, която порази руския аграрно-промишлен комплекс, не може да се преодолее без намесата на държавата. Необходима и неотложна мярка за развитието на аграрния сектор се смята прякото бюджетно финансиране. Тази мярка е наложена от недостатъчния обем на инвестициите след 1991 г. Традиционните “еволюционни” мерки за стимулиране на инвестициите в съответствие с тенденцията за обща стабилизация на икономиката, в тези условия се оказват недостатъчни за специфичните условия на Русия.
Главно препятствие пред инвестициите е функциониращият от началото на реформите механизъм за “скрито” изземване на финансовите ресурси от селското стопанство, чрез цените. Изводът е, че със стабилизирането на националната икономика като цяло, финансирането на руското селско стопанство може да се увеличи. Това се налага от факта, че през последните години значително се увеличават реалните доходи и жизненото равнище на руското население, увеличено е търсенето на хранителните продукти, особено от животински произход. В същото време производството на селскостопански продукти все повече изостава от увеличаването на реалните доходи на руското население, поради което се увеличава зависимостта на Русия от внос на хранителни продукти.
Това противоречие е разрешимо единствено ако значително се ускори развитието на селското стопанство, за което са необходими инвестиции. Пряко следствие от факта, че руският аграрен сектор функционира в относително по-неблагоприятни условия, отколкото икономиката като цяло, са ежегодните загуби на селскостопанските организации, които експертите оценяват на не по-малко от 95-100 млрд. рубли.
Направен е и анализ на инвестиционния процес. Формулирани са главните принципи за изграждане на стратегии за инвестиционна дейност като: активна държавна инвестиционна политика, оптимално съчетание на методите за държавно регулиране с пазарните механизми за стопанска дейност, определяне на система от приоритети, съобразяване с главните инвестиционни принципи - принцип за пределната ефективност; инвестиране в отделни програмно-целеви проекти с конкурсен избор на изпълнители; използване на иновации; принцип за адаптивните разходи.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Investment as a Source of Growth of the Competitive Power of the Agro-Industrial Economic Sector in Russia

N. F. ZARUK, T. F. BORIAEVA
Penza State Agricultural Academy - Penza, Russia

(Summary)
The overview concerns the competitive power of the agricultural produce and the interrelation between the competitiveness of the enterprizes and the investment process of the agro-industrial sector in Russia.
The main conclusion about the overcoming of the deep investment depression of the Russian agro-industrial sector leads to the indispensability of the State intervention. Therefore, the main priority of the main priority of the investment strategy is defined as an active State investment policy. Consequently the State Budget financing is underlined as a decisive measure of the agricultural development. It is justified by the investment shortage after 1991. The conventional “evolutionary” measures of investment stimulation, relative to the general trend of stabilization are inadecuate to the specific conditions of Russia.
The main obstacle to the investment is the mechanism of the hidden taking away of the agricultural financial resources through the prices. By the overall economic stabilization, the Russian agricultural financing is to be augmented. This is imposed, by the way, by the fact of the significant increasing of the real income and standard of living of the Russian population. Especially there augments the demand of foodstuffs and particularly those of animal origin. By the agricultural products' laging behind the people's income increment, the dependence of Russia on food imports is augmenting.
The contradiction is resolvable only by the agricultural development and huge invesmtment. The fact that the Russian agricultural sector is functioning in a relatively unfavorable environment as compared to the overall economy is proved by the annual losses of agricultural firms estimated by the experts at about 95-100 billion rubles.
By performing an analysis of the investment process, there are defined the basic principles of building up of the investment activity strategy, enhancing: the active Government investment policy; optimizing the combination of the Govenment regulation methods and the market mechanisms of economic activity; definition of priorities system; accounting for the main investment principles, e.g. of marginal efficiency; Program Project Balancing System with selection of the performers by formal competition; innovation involvement; adaptable costs principle, etc.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.05.2006 г.