Кооперативното кредитиране в Русия - алтернатива за спестовно-кредитно обслужване на селските райони

Гл. ас. Димитринка Грозева
Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов

Резюме: В статията се прави преглед на основните тенденции в развитието на кооперативното кредитиране в Русия през последните години. Акцентира се върху някои направления в това развитие - организационното изграждане на кредитните кооперации, основните параметри на външната финансова и техническа помощ от страна на международни фондове и програми като ACIDI/VOCA (САЩ), ES/TACIS (ЕС), DGRV (Германия), OMRD (Канада) и фонд ЕВРАЗИЯ (САЩ). Други ключови моменти са правната и административната регламентации на дейността на кредитните кооперации в Русия. Това са проблеми, решението на които ще издигне ролята на кредитните кооперации в икономическото и социалното развитие на селските райони. Това са проблеми, които стоят и пред българските кредитни кооперации и опитът на другите страни в рещаването им е полезен при вземане на решения в процеса на изграждане на кооперативна финансова система и у нас. Значението им нараства и предвид предстоящото присъединяване на страната към Европейската общност, където тези структури играят важна роля в икономическото развитие на селските райони, за подобряване качеството на живот и жизнената среда в тях.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Cooperative Crediting in Russia - an Alternative for Savings Credit Servicing of the Rural Regions

D. GROZEVA
“D. A. Tsenov” Academy of Economics - Svishtov

(Summary)
This article reviews the main trends in the development of cooperative crediting in Russia during the recent years. It is emphasised on some directions of this development - organizational building up of the credit cooperatives, basic parameters of external financial and technical aid on behalf of the international funds and programs like ACIDI/VOCA (USA), ES/TACIS (ЕU), DGRV (Germany), OMRD (Canada) и EURASIA fund (USA). Other key points are the legal and administrative regulations of the activity of credit cooperatives in Russia. These are the issues the solving of which will raise the role of credit cooperatives in the economic and social development of the Russian rural regions. The problems are facing also the Bulgarian credit cooperatives. The experience of other countries in solving them is of use in decision making in the creation process of a cooperative financial system in Bulgaria. Their significance is rising at the accession of our country to the EU , where this structure plays an important role in the economic development and for improving

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 18.07. 2006 г.