Регионалният пазар на труда ­ възможности и ограничения за подобряване качеството на живот и диверсификация на икономическата дейност

Ст.н.с. д-р Нона Маламова
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на статията е да се откроят регионалните отклонения от средните стойности за страната и от целите на Лисабонската стратегия по показателите за икономическа активност, заетост, безработица и качество на работните места. Така да се оценят и възможностите, ограниченията и предизвикателствата, които състоянието на човешките ресурси и пазар на труда поставят пред диверсификацията на икономическата дейност в селските райони.
Основните резултати от анализа са:
- очертаване на неблагоприятното въздействие на някои особености на пазара на труда върху качеството на живота в селските райони;
- идентифициране на селските общини с ограничения и предимства по отношение на диверсификацията на икономическата дейност от страна на човешките ресурси;
- оценка на привлекателността на селското стопанство или на други алтернативни форми на заетост за селското население по области.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Regional Labor Market ­ Opportunities and Restrictions for Quality of Life Improvement and Economic Activity Diversification

N. MALAMOVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The aim of the study is to outline the turning aside from the Lisbon strategy targets as well as the deviations among the regions by indicators of economic activity occupation, unemployment and quality of the work place regarding their average values at national level. On this basis, the opportunities, restrictions and challenges deriving from human resources and labor market and facing the economic activity in rural regions are evaluated.
The main issues of the analysis are as follows:
- Unfavorable impact of some labor market features on the quality of life in rural regions;
- Identification of the rural municipalities by their restrictions and advantages deriving from human resources and concerning the diversification of the economic activity; l
- Evaluation of the attractiveness of agricultural occupation or other alternative kind of economic activity of the rural population by districts.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 10.09.2006 г.