Сертифициране и контрол на земеделски продукти, произведени по биологичен начин

Ст.н.с. д-р Диляна Митова
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Системата за контрол на качеството на биологичните продукти е един от основните лостове за успешното развитие на биологичното земеделие. Тя се основава на стандарти, инспекция, сертифициране и акредитиране. Необходима е, за да се изгради доверие между производителя и потребителя. Инспектирането прави оценка и удостоверява производствения процес, основавайки се на документите на фермера или преработвателя и посещения на полето. Етикетите или сертификационните печати имат предназначението да покажат на купувачите, че продуктът е биологичен - ето защо те са важни пазарни инструменти и позволяват да се постигне по-добра цена в сравнение с цената на конвенционалните продукти. Твърдението “биологичен” показва, че продуктът е произведен съгласно известни изисквания, наречени “стандарти”. Сертифицирането е определена процедура, при която сертифициращият орган оценява фермата или компанията и гарантира писмено, че са спазени изискванията на биологичните стандарти. Сертифицирането може да бъде направено от чуждестранен или от местен орган. Според този критерий се различават външно, местно, съвместно сертифициране и сертифициране на група дребни производители (преработватели). Акредитирането е необходимо за гарантиране, че програмата за сертифициране е компетентна да осъществява инспектиране и сертифициране. Сертификат за акредитация по БДС EN 45011 в България се издава от агенцията “Българска служба по акредитация” към Министерството на икономиката. Съгласно българската законова уредба, контролът и сертифицирането на биологичната продукция в България са поверени на юридически лица - търговци и сдружения с нестопанска цел, акредитирани от гореспоменатата агенция и получили разрешение от Министъра на земеделието и горите. Контролът и сертификацията в България могат да бъдат извършвани и от чуждестранни контролни органи със съответния статут и акредитация. В момента в страната има одобрен само един национален сертифициращ орган - Балкан Биосерт ООД. Подадени са документи за акредитиране на още 2 сертифициращи организации. SGS чака подновяване на акредитацията си. В статията се раглеждат накратко стандартните процедури за контрол и сертификация на биологични продукти в България, както и необходимите документи, които трябва да се представят по време на инспекция на растениевъдни, животновъдни или смесени ферми. Коментира се огромната документация и стриктната процедура, необходими за получаване сертификат за биологично земеделие, както и слабостите по отношение на контрола на системата за сертифициране, а също и сравнително високата цена на тази дейност, която не е по възможностите на по-голямата част от дребните производители на биологична продукция. Дават се препоръки, заинтересованите държавни органи да помислят за лостове за подпомагане на бъдещите биологични производители у нас.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Certification and Control of Organic Farm Products

D. MITOVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The system of control on the organic products' quality is one of the main tools for the successful development of organic farming. This system is based on standards, inspection, certification and accreditation. It is needed mostly for creating trust between the producer and the consumer. The inspection evaluates and identifies the production process, taking into account farmer's or processor's documentation as well as field visits. The labels and certification's seals have to show to the buyers on the markets or in the shops that the product is organic - that is why they are important market tools and allow a better price comparatively to the price of conventional products. The claim “organic” shows that the product is produced according to certain requirements called “standards”. The certification is a procedure, by which the certification body assesses the farm or the company and guarantees in writing, that organic standards' requirements have been observed. It can be performed by an international or a local body. According to this criterion, we recognize international (external), local, co-certification and certification by a small-sized producers' (processors') group. Accreditation is needed to guarantee that the certification program is entitled to accomplish inspection and certification. The agency “Bulgarian Accreditation Service” at the Ministry of Economy issues accreditation certificate under BDS EN 45011. According to the Bulgarian legislation, the control and certification of organic products in Bulgaria are a matter of activity of legal persons, legal entities - traders and non-profit associations, accredited from the above mentioned agency and who have permission from the Minister of Agriculture and Forestry. The control and certification in Bulgaria can be made also by international control bodies with an appropriate status and entitlement. At this very moment in our country there exists only one nationally approved certification body - Balkan Biocert Ltd. Two more certification organizations have applied. SGS is waiting for the renewal of its certification too. In this article there have been reviewed the standard procedures of control and certification in Bulgaria of organic products, as well as the necessary documentations, needed during the inspection of a plant-growing-farm, a stock-breeding or of mixed-farms. There is commented the huge documentation and the strict procedure needed to obtain the certificate for organic farming, the weaknesses of the control and certification system as well as the comparatively high price of this activity, which most of the small-sized organic producers can not afford. There is given a recommendation to the interested in organic farming' s development state bodies to find efficient tools in future assisting of bio-producers in Bulgaria.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 19.04. 2006 г.