Издръжката на живот на земеделските домакинства при директните плащания от ЕС

Ст.н.с. д-р Минка Анастасова-Чопева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Статията е посветена на възможностите за осигуряване на необходимата издръжка на живот преди и след директните плащания от ЕС. За целта е разработен методически инструментариум за определяне на величината на издръжката на живот на едно лице и на едно селско домакинство в два варианта. Първият отчита потребителската структура на паричните разходи само у нас, а при втория се използва комбинация между българската и европейската разходно-потребителска структура. Направен е сравнителен анализ на възможностите за постигане на прага на простото възпроизводство (ППВ) при различните типове земеделски стопанства (фамилни стопанства и земеделски кооперации), в зависимост от производственото им направление. Разчетите са изготвени по два сценария. При първия възможностите за достигане на ППВ се разглеждат само от гледна точка на фермерския доход, а при втория се има предвид целия доход на земеделските домакинства. Резултатите от изследването показват различна степен на влияние на субсидиите върху възможностите за постигане на прага на простото възпроизводство при фамилните стопанства и кооперациите с различни производствени направления.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Cost of Living of the Rural Households in the Conditions of the Direct Payments of the European Union

M. ANASTASOVA-CHOPEVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
This article is devoted to the opportunities of assuring the monthly cost of living before and after the EU direct payments have been introduced. For this purpose, a methodological instrumentarium for determining the per capita and of a rural household cost of living has been developed in two versions. The first one accounts of the consumative structure of monetary costs only in Bulgaria and the second one uses a combination of the Bulgarian and the European consumative cost structure. There is performed a comparitive analysis of the opportunities for achieving the Threshold of simple reproduction (TSR) in the case of different types of agricultural farms (family farms and cooperatives) depending on the kinds of products they provide. The estimates are performed according to two scenarios. Under the first one, the opportunities for reaching the TSR are assessed only from the viewpoint of the farming income, while under the second scenario there is taken in mind the entire income of rural households. The enquiry results show a differing degree of influence of the subsidies over the opportunities of reaching the Threshold of simple reproduction regarding family farms and cooperatives with differing product patterns.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 20.11. 2006 г.