Влияние на директните плащания върху възпроизводството на земеделските стопанства

Ст.н.с. д-р Красимира Кънева
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: В статията се изследва влиянието на директните плащания на единица площ върху възможността за възпроизводство на земеделските стопанства. Изследването обхваща непредставителна извадка, включена в Системата за счетоводна информация на МЗГ. Като базисна е използвана 2003 г.
Изследването се прави по два сценария. При първия сценарий, възможностите за възпроизводство се определят според равнището на нетния доход през базисния период (2003) и след получаването на директните плащания (субсидиите) на единица площ. Като праг на простото възпроизводство се вземат общите разходи през 2003 г. При фамилните стопанства общите разходи не включват заплащането на труда за собственика и членовете на семейството му, които работят в стопанството. За да се отчете този разход, от нетния доход се приспадат средствата за заплащане на труда на семейната работна ръка, като решението се прави в три варианта: при заплащане равно на това за платената работна сила в семейните стопанства, при заплащане равно на средната работна заплата за земеделието и заплащане равно на това в кооперациите.
За кооперациите прагът на простото възпроизводство е равен на общите разходи, тъй като цялата работна сила е платена. Разработени са три варианта на заплащане, за да се направи сравнение как нетният доход в кооперациите ще се промени, ако заплащането е равно на това във фамилните стопанства или средното за земеделието.
Резултатите от изследването по този сценарий показват съществени различия в равнището на заплащане между кооперациите и това на платената работна сила във фамилните стопанства. Това се обяснява с използването на квалифициран, предимно механизиран труд в кооперациите, срещу нискоквалифициран, ръчен труд във фамилните стопанства, където заплащането е около минималната работна заплата и не се правят осигуровки за външната работна сила.
Във втория сценарий, прагът на простото възпроизводство се променя поради намаляване на общите разходи, които са определени чрез решаването на оптимизационен модел (Анализ с обхват на данни). Използва се критерий (т.нар. най-добър производител), който е конструиран от фактическите показатели на производителите в извадката, т.е. критерият не се базира на нормативни, а на реални показатели Получената величина на проектните разходи показва, с колко следва да се намалят разходите за получаването на брутната продукция, равна на получената през базисния период. В резултат от намаляването на разходите, нараства нетния доход преди и след добавянето на субсидиите.
Резултатите от изследването по първия сценарий показват, че през базисния период в добро икономическо състояние са фамилните стопанства и търговските дружества, отглеждащи полски култури, фамилните зеленчукопроизводителни стопанства, кооперациите с трайни насаждения и със смесено растениевъдно производство. Застрашени от фалит са стопанствата с преживни животни при всички юридически форми, както и кооперациите със зеленчукопроизводство. Кооперациите с полски култури, които отглеждат основно зърно и слънчоглед имат значително по-ниски доходи от фамилните стопанства и търговските дружества и съществува определен риск дори за простото им възпроизводство. Поради това, че те имат най-големи размери земя, очакваните директни плащания на единица площ ще гарантират по-нататъшното им функциониране. Фамилните стопанства и търговските дружества с полски култури са печеливши от директните плащания, тъй като те им гарантират не само възпроизводството, но и възможността за нарастване на доходите, и респективно потреблението. Такава е тенденцията и при смесените растениевъдни кооперации. Кооперациите с трайни насаждения ще укрепят доброто си финансово състояние, а производителите на зеленчуци ще запазят статуквото си, тъй като за тях субсидиите няма да имат особено значение. В най-неизгодно положение са животновъдните стопанства, особено с преживни животни, тъй като те нямат или имат малко земя и няма да получат съществени субсидии, а при съществуващата макро среда значителна част от тях работят на загуба.
Резултатите от изследването по втория сценарий показват, че всички юридически форми (фамилни стопанства, кооперации и търговски дружества) имат резерви да намалят разходите си, в резултат на което нетният доход значително ще се повиши. Такива резерви почти не съществуват при стопанствата с преживни животни, тъй като всички работят при минимален нетен доход или на загуба, а в извадката няма по-добри, които да формират по-висок критерий. Смесените растениевъдни кооперации също нямат резерви за намаляване на разходите, но за разлика от стопанствата с преживни животни те работят ефективно, като няма съществени отклонения в степента на използване на ресурсите за изследваните стопанства.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Influence of Direct Payments over the Reproduction of Agricultural Farms

K. KANEVA
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
In this article, there is reviewed the influence of direct payments per unit of land over the reproduction of agricultural farms. The review studies a non-representative sample, included in the Farmer accountancy data network of the Ministry of Agriculture and Forestry. The year 2003 is taken as a basic year.
The enquiry is performed according to two scenarios. Under the first scenario, the reproduction opportunities are determined according to the net income during the basic year (2003) and after receiving the direct payments per unit of land. The total costs for 2003 are accepted as a reproduction threshold. In the case of family farms the total costs do not include the labor remuneration due to the owner and his family's members who work in the cooperative. In order to account for this cost, the assets for paying the family members' labor are substracted from the net income while the solution is performed in three versions: at a remuneration equal to the actual payment at family farms, at remuneration equal to the average salary for agriculture and at a labor payment equal to the one given in cooperatives.
For the cooperatives, the reproduction threshold is equal to total costs since the entire labor force is subject to remuneration. There are also developed three versions of remuneration in order to perform a comparison refering to how net income would change if labor remuneration is equal to the one in family farms or to the average for agriculture.
The results from the enquiry according to this scenario show significant differences regarding labor remuneration between workers in cooperatives and hired workers in family farms. This is explained by the use of qualified, mainly mechanized labor in cooperatives as compared to low qualified, manual labor in family farms, where remuneration is near to the minimum wage and external labor force is not socially insured.
In the second scenario, the reproduction threshold changes due to the decreased of total costs which are determined through the solution of an optimizational model. (Analysis embodying data). There is used a criteria (the so-called “best producer”) which is constructed of factual data from producers in the sample, e.g. the criteria is based not on theoretical but on real values. The attained value shows by how much the costs should be decreased in order to attain a Gross Product equal to the attained during the basic period. As a result of costs' decrease, the net income increases before and after adding subsidies.
The results of the enquiry according to the first scenario show that during the basic period the family farms and farming companies which are in good economic condition are those which grow field crops. In good state are also the family farms which produce vegetables, the cooperatives with perennial plants and with mixed plant growing. Endangered with bankruptcy are the farms with rhuminating animals in all legal forms as well as the vegetable producing cooperatives. The cooperatives with field crops which mainly produce grain and sunflower have significantly lower incomes than family farms and farming companies and even their reproduction is endangered. Since they have the vastest land area, the expected subsidies per land unit will guarantee their future functioning. Family farms and farming companies with field crops are profitable due to the direct payments since they will guarantee not only the very reproduction but also the increase of incomes and accordingly ­ consumption. Such is also the trend regarding mixed plant growing cooperatives. The cooperatives with perrenial plants will strengthen their financial condition and the vegetable producers will preserve their state since the subsidies will not be of special importance for them. In the least favored conditions will be the animal breeding farms especially those with rhuminating animals since they have little land and will not receive considerable subsidies and in view of the existing macro environment a considerable part of them function with losses.
The results from the enquiry according to the second scenario show that all legal institutions (family farms, cooperatives and farming companies) have opportunities to decrease their costs as a result of which the net income would increase. Such opportunities, however do not exist farms with rhuminating animals since all of them work at a minimum net income or loss and in the sample there are not such much better farms which could form a higher criteria. The mixed plant growing cooperatives also do not have opportunities for decreasing their costs, but differing from the rhuminating animal farms, they work efficiently while concerning the enquired farms, there are no significant deviations in the degree of resource utilization.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 17.10. 2006 г.