Оценка на инвестиции в оборудване за доилния процес в кравеферми

Гл. ас. Георги Лъчов, Емил Петров, доц. д-р Живка Герговска
Тракийски университет ­ Стара Загора

Резюме: Основен фактор за подобряване показателите за изкупуване на краве мляко (брой микроорганизми, соматични клетки) са техническите характеристики на оборудването за доене и съхранение на млякото. Целта на настоящото изследване е да се оцени възвръщаемостта на инвестициите в доилно оборудване. За постигането на тази цел се анализират зависимостите между инвестирането в нова техника, повишаването на показателите за изкупуване на краве мляко и повишаването на приходите. В разработката се разглеждат два алтернативни инвестиционни проекта: в доилна зала и централен млекопровод. Показателите за оценка на инвестициите в доене с централен млекопровод са с по-високи стойности, но при компромис относно постигнатото качество на млякото. При доилна зала се гарантира високо качество, приходите са по-големи, но те се реализират вследствие и на по-високи първоначални инвестиционни разходи. За да бъдат покрити е необходимо повишаване обема на производството.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Evaluation of Investment in Milking Equipment in Dairy Farms

G. LACHOV, E. PETROV, Zh. GERGOVSKA
Thrachean University ­ Stara Zagora

(Summary)
The main determinants for improving the qualitative indicators of raw milk (total number of microorganisms and total number of somatic sells) refer to the technological performance of milking equipment. The purpose of this paper is to evaluate investments in milking equipment. We estimate the dependence between investment expenses for new equipment, improvement of milk quality and increased revenues. We evaluate two alternative projects: parlor and central milking pipes. The return of investment in central milking equipment is higher but the quality of milk is not constant. Parlor equipment is related to high constant quality of milk and higher revenues but also ­ to higher initial investment. In order to reach higher return there is needed to enlarge the production scale.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.06.2006 г.