Коефициентът за бруто образуване на основен капитал като показател за потребностите от инвестиране в аграрния сектор

Доц. д-р Георги Желязков, гл. ас. Георги Костов Лъчов, докторант Димитрина Дохчева
Тракийски университет ­ Стара Загора

Резюме: Декапитализацията е дълготрайна тенденция в аграрния сектор. Като показател за измерване на потребностите от инвестиции в настоящото изследване се използва коефициентът за бруто образуване на основен капитал. Проследени са тенденциите и до каква степен изменението на инвестираните средства покрива намалението на капитала за изследвания период. Използвани са официални данни, обхващащи 7-годишен период (1998­2004), като инвестициите се разглеждат като бруто образуване на основен капитал.
Въз основа на изследваните данни се посочва тенденция към намаляване на основния капитал на годишна база, като обемът на инвестираните средства е по-малък от необходимите за развитие на аграрния сектор. Изменението на обема на инвестициите се изследва с коефициента на намаляване на капитала. При изследване намаляването на основния капитал, разграничаваме амортизация на капитала, обикновено пресмятана като процент от неговия обем и фактическата декапитализация, резултат от извършената аграрна реформа. Във втория случай причините за намаляване на капитала се търсят в предприетата държавна политика и действията на собствениците след приватизиране на ресурсите.
Направеното изследване дава основание да се направи изводът, че аграрният сектор, за да се реформира и адаптира към потребностите на националното стопанство и подобри неговата конкурентоспособност, се нуждае от:
- технологично обновяване, чрез съответстващо инвестиране на нови финансови средства;
- направените инвестиции да превишават декапитализацията на сектора;
- предвид ниската рентабилност на сектора е необходима адекватна на потребностите държавна политика, която да създаде необходимите условия и възможности за развитие.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Gross Capital Accumulation Ratio as an Indicator of the Needs of Investment in the Agricultural Sector

G. ZHELJASKOV, G. LACHOV, D. DOHCHEVA
Thracean University ­ Stara Zagora

(Summary)
The transformation from centrally-planned to market economy is characterized by changing and performing farm managing and resource allocation in a market way. As the production factors were returned to their owners, it is supposed that the latter would perform with higher personal interest and with the care of a good husband, which furthermore will increase sector effectiveness. Up to now, decapitalization of agriculture was an ongoing tendency.
In this paper we use the ratio of gross capital accumulation to measure the need of investment in agriculture. Furthermore, we study the downward trends of capital accumulation and to what extent the change in investments covers the reduced capital. For that purposes we study the 7-years period (1998­2004), using the officially published data by the National Statistical Institute, Ministry of Agriculture, Bulgarian National Bank and Bulgarian Investment Agency. Following the definition of investments of these institutions, we consider investments as a gross capital accumulation. Based on the data we show that capital accumulation decrease on annual basis and the new investment is far below the needed investments. We show the capital decreament, by a ratio which is presented as a function of capital decrease and investments. Considering capital decrease we distinguish asset depreciation as a normal in production process from the actual decrease in asset volume and resulting from agricultural reform. Reasons could be found both in the state policy during transition and owners' behavior after privatization, as they reduced the production capacity of the resources.
We conclude that
- the agriculture needs more investments for technological renovation so as the sector to be reformed and adjusted to a market economy and its competitiveness's improvement;
- the main precondition for successful reform in agriculture is that the new investments must exceed capital decapitalization and
- taking into consideration the low profitability in agriculture the reform could not be done without state involvement in the transformation process.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 21.06. 2006 г.