Основни проблеми на аграрната политика при производството на млечни продукти

Доц. д-р Пенка Горанова, Венка Динкова
Стопанска академия “Димитър Ценов” ­ Свищов

Резюме: Реформата, започната през 90-те год. в селското стопанство, доведе до съществени промени в неговата структура. България е традиционно земеделска страна и аграрният сектор осигурява 14% от Брутния вътрешен продукт на страната. Той е източник на доходи за цели 25% от населението, което е индикация за твърде ниска производителност и неефективност в този бранш. В държавите с развит и съвременен аграрен сектор (над 20­30% от БВП) ангажираните в него са 5%.
Целта на изследването е да се извърши анализ на производството на млечни продукти в България, да се очертаят основните проблеми на аграрната политика в този отрасъл и да се прогнозира развитието на една от преуспяващите фирми, занимаващи се с производство на млечни продукти.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Basic Problems of the Agrarian Policy Concerning the Dairy Products Production

P. GORANOVA, V. DINKOVA
“D. A. Tsenov” Academy of Economics ­ Svishtov

(Summary)
The initiated in the 90-ties agricultural reform led to consistent structural changes. Bulgaria is a traditionally agricultural country and the agricultural sector assures 14% of Gross domestic product. It is a source of incomes for 25% of the ppulation and an indication for a too low productivity and inefficiency of this sector. The countries of developed and contemporary agricultural sector (with more than 20­30% of the GDP) engages 5% of occupied population.
The purpose of this research is to perform an analysis of the production of dairy products in Bulgaria, to shape out basic problems of the agricultural policy in this branch and to make a projection of the development of one of the most successful companies, engaged in dairy products production.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 21.06. 2006 г.