Влияние на политиката на ЕС върху сектор рибарство у нас

Ст.н.с. д-р Цветана Ковачева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се изследват тенденциите в развитието на рибарството в България през последните 5 години преди присъединяването на България към ЕС и очакваните промени в сектора от прилагане на принципите и механизмите на Общата политика в рибарството след 2007 г.
Анализът на състоянието на рибарството за периода 2001-2005 г. показва две противоположни тенденции в развитието на двата подсектора - производството и улова на риба и други водни животни. Докато производството в рибовъдните стопанства нараства с устойчиви темпове, то уловът се свива, поради намаляване на рибните ресурси в най-големия водоем - Черно море и ликвидиране на океанския риболовен флот. Значително се разширява производството на мекотели (пресни, замразени, преработени). Те заемат около 50% от общия износ в този сектор.
Изследването разкрива възможностите и предизвикателства пред сектора от прилагането на Общата политика в рибарството след присъединяването ни към ЕС. Запазването на статуквото за размера на риболовния флот към момента на присъединяване на страната и регулиране улова на риба с оглед опазване на ресурсите, ограничава развитието на сектора в това направление и запазва високото ниво на внос за задоволяване вътрешните потребности на пазара и рибопреработвателната промишленост. В резултат от прилагането на Единната митническа тарифа на ЕС и по-високите нива на митата при внос от трети страни, ще се повишат разходите на рибопреработвателната промишленост и ще се намали нейната конкурентоспособност. Възможностите за ползване на инвестиционни средства от новия структурен фонд “Европейски фонд за рибарство” и повишената инвестиционна активност с оглед прекия достъп до широкия европейски пазар (с нарастващо търсене на риба и рибни продукти) ще доведе до модернизация на производството и устойчиво развитие на рибарството, аквакултурите и крайбрежните риболовни райони.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Influence of the Common Agricultural Policy of the European Union on the Fishery Branch in Bulgaria

Tz. KOVACHEVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
There are interpreted the development trends of the fishery sector in Bulgaria during the last five years before the accession to the EU and the expected changes in this branch after 2007 due to the implementation of the Common Agricultural Policy (CAP) of the EU.
Two contrary trends of the two subbranches - pisciculture and catch of fish and other water species are revealed by the analyses of 2001-2005 indicators. While the pisciculture development keeps a sustainable growth rate, the catch is narrowing due to the fish sources diminishment of the vastest for Bulgaria basin - the Black sea and the liquidation of the ocean fish fleet. There augments the cultivation of mollusces, having 50% of the total exports for the branch as fresh, frozen and processed products.
This study reveals the opportunities as well as the challenges related to the CAP applied to this sector after Bulgaria's accession to the EU. The development of the branch is restricted and the import keeps its high level satisfying the domestic market demand and the fish processing industry, due to the preservation of the status quo concerning the fish marine scale and catch regulation concerning resources preservation. The costs of fish processing industry are going to increase and its competitiveness to lower down as a result of the Common Customs tariff application and the higher rate of import taxation. On the other side, the investment facilities from the new structural “European fishery fund” and the enlarged investment activity regarding the direct access to the large European market with an increasing demand for fish and fish products would lead to the modernization of production and sustainable development of the pisciculture, aquaculture and coast catching regions as well.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 11.10. 2006 г.